مقاله مقایسه تاثیر کوتاه مدت تزریق موضعی پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) و خون اتولوگ در درمان اپی کندیلیت خارجی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۲۴۶ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر کوتاه مدت تزریق موضعی پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) و خون اتولوگ در درمان اپی کندیلیت خارجی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرنج تنیس بازان
مقاله پلاسمای غنی از پلاکت
مقاله انتقال خون اتولوگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رییس السادات سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: رایگانی سیدمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی رزا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: برای درمان اپی کندیلیت خارجی، درمان های غیرجراحی متعددی وجود داردکه از میان این روش ها اخیرا استفاده از تزریق پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) رو به افزایش است. هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر کوتاه مدت تزریق پلاسمای غنی از پلاکت و خون اتولوگ در درمان اپی کندیلیت خارجی بود.
مواد و روش ها: در یک کارآزمایی بالینی، ۴۵ بیمار مبتلا به اپی کندیلیت خارجی مزمن به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند، هر دو گروه تحت درمان های بریس، استامینوفن و تمرین های ورزشی کششی و تقویت کننده اکستانسورهای مچ دست قرار گرفتند. گروه ۱ علاوه براین درمان ها، تحت تزریق موضعی PRP و گروه ۲ تحت تزریق خون اتولوگ قرار گرفتند. در دو گروه، عملکرد آرنج بیماران ، آستانه درد و مقیاس ارزیابی عملکرد آرنج پیش از انجام تزریق و سپس با فاصله ۴ و ۸ هفته پس از انجام تزریقات توسط آزمون های کای دو، دقیق فیشر و ۱۶ SPSS مقایسه شدند.
یافته ها: متغیرهای شدت درد، عملکرد آرنج و آستانه درد به دنبال فشار در هفته ۴ پس ازتزریق در دو گروه بهبود معنادار داشت. تفاوت آماری معناداری بین متغیرهای دو گروه در هفته ۴ نبود. در هفته ۸، متغیرهای شدت درد و عملکرد آرنج تنها در گروه PRP بهبود معنادار داشت و در گروه خون اتولوگ، هیچ کدام از متغیرها در هفته ۸ معنادار نبودند.
نتیجه گیری: تزریق خون اتولوگ و PRP هر دو در درمان مبتلایان به اپی کندیلیت خارجی موثرند. با این حال با توجه به کاهش درد و بهبود عملکرد آرنج، تزریق PRP در کوتاه مدت موثرتر و ارجح بر تزریق خون اتولوگ است.