مقاله مقایسه تاثیر کرم لیدوکائین و کپسول مفنامیک اسید بر درد پس از اپی زیاتومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۶ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر کرم لیدوکائین و کپسول مفنامیک اسید بر درد پس از اپی زیاتومی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپی زیاتومی
مقاله درد
مقاله مفنامیک اسید
مقاله لیدوکائین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دل آرام معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه نرجس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تعداد زیادی از زنان، تحت تاثیر درد ناشی از اپی زیاتومی قرار می گیرند و روش معمول تسکین درد، استفاده از داروهای خوراکی ضد التهابی غیر استروئیدی می باشد. با توجه به عوارض گوارشی این داروها، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر کرم لیدوکائین و کپسول مفنامیک اسید بر درد اپی زیاتومی انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال ۹۰ بر روی ۶۰ نفر از زنان با بارداری ۴۲-۳۸ هفته و تک قلو که تحت اپی زیاتومی قرار گرفته بودند، انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه دریافت کننده کرم لیدوکائین و کپسول مفنامیک اسید قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و مقیاس سنجش درد بود. شدت درد پس از زایمان با اولین شکایت مادر و در ساعات ۶، ۱۲ و ۲۴ پس از زایمان در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های تی و تی زوجی انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین شدت درد با اولین شکایت بیمار در گروه دریافت کننده کرم لیدوکائین ۱٫۹±۴٫۹۲ و در گروه دریافت کننده کپسول مفنامیک اسید ۱٫۵±۴٫۹۰ بود که تفاوت معنی داری نداشت (۰٫۲۰=p). میانگین شدت درد پس از اپی زیاتومی در دو گروه دریافت کننده کرم لیدوکائین و کپسول مفنامیک اسید در ساعات ۶ (۱٫۳±۳٫۲۶ در مقابل ۱٫۶±۳٫۱۰، (p=0.05،۲٫۲۶±۱٫۷) 12  در مقابل ۱٫۴±۲٫۸۶، ۰٫۳۶=p) و ۲۴ پس از زایمان (۱٫۲±۱٫۴۶ در مقابل ۱٫۲±۱٫۴۹، ۱=p) تفاوت معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: کرم لیدوکائین و کپسول مفنامیک اسید در کاهش درد ناشی از اپی زیاتومی تاثیر مشابهی دارند که با توجه به نداشتن عوارض، کرم لیدوکائین جایگزین مناسبی برای کپسول مفنامیک اسید می باشد.