مقاله مقایسه تاثیر کاشت حلزون شنوایی بر بهبود ادراک شنیداری کودکان با کم شنوایی عمیق ارثی و غیرارثی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۴۸۹ تا ۴۹۵ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر کاشت حلزون شنوایی بر بهبود ادراک شنیداری کودکان با کم شنوایی عمیق ارثی و غیرارثی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاشت حلزون شنوایی
مقاله کودکان
مقاله از دست دادن شنوایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزپور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدحمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی فرد عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیدبصیر
جناب آقای / سرکار خانم: منشی زاده لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شنوایی یکی از حواس برتر انسان است. انسان از راه شنیدن، زبان محیط اطراف خود را فرا گرفته و سپس قادر به تکلم می گردد. کاشت حلزون شنوایی در سراسر دنیا جهت درمان کم شنوایی حسی – عصبی شدید تا عمیق معرفی شده است. مطالعه حاضر نیز با هدف تاثیر کاشت حلزون شنوایی بر بهبود ادراک شنیداری کودکان با کم شنوایی عمیق ارثی و غیر ارثی طراحی گردیده است.
روش کار: در مطالعه حاضر روی ۹۵ نفر از کودکان ارجاع شده به مرکز کاشت حلزون شنوایی فارس، اطلاعات مربوط به بیماران از پرونده های قبل و بعد از عمل آنها و نمره ادراک شنیداری در سه مرحله شش ماه، یک و دو سال پس از کاشت حلزون شنوایی با تست (Categorize of Auditory Performsnce test) Cap به دست آمد. در تجزیه و تحلیل آماری داده ها نیز از آزمون های Willcoxon Fridman و Mann-Withney استفاده شد.
نتایج: مقادیر میانگین و میانه ادراک شنیداری کودکان کاشت حلزون شنوایی شده شش ماه، یکسال و دو سال پس از کاشت اختلاف معنی داری را نشان داد. بین متغیر مستقل نوع کم شنوایی با نمره ادراک شنیداری در سه مرحله، رابطه آماری معنی داری دیده شد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه همسو با دیگر مطالعات نشان دهنده رشد و توسعه ادراک شنیداری در کودکانی است که از کاشت حلزون شنوایی بهره می برند. همچنین نتیجه این مطالعه نشان داد نوع کم شنوایی می تواند تعیین کننده انتخاب کاندیداهای عمل کاشت حلزون شنوایی باشد.