مقاله مقایسه تاثیر چهار تکنیک ترمیم همراه با کامپوزیت برسیل مارجین حینجیوالی ترمیم قرار گرفته بر روی عاج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۱۹۶ تا ۱۲۰۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر چهار تکنیک ترمیم همراه با کامپوزیت برسیل مارجین حینجیوالی ترمیم قرار گرفته بر روی عاج
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریزنشت
مقاله کامپوزیت
مقاله آمالگام
مقاله گلاس اینومر
مقاله مارجین جینجیوال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوری عبدالرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: دانش کاظمی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عصارزاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کرابی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: میرحسینی فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ریزنشت لبه ای ترمیم های کامپوزیتی عمیق به علت باند ناپایدار کامپوزیت به عاج، یک چالش محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر کاربرد مواد مختلف بر ریزنشت کف جینجیوال ترمیم های کامپوزیت می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی، باکس دیستالی استاندارد روی ۸۰ پرمولر تهیه شد.کف جینجیوال حفره ۱ میلی متر زیرCEJ بود. نمونه ها به ۴ گروه تقسیم شدند. در گروه اول آمالگام، در گروه دوم کامپوزیت Flow و در گروه سوم از گلاس اینومر تغییر یافته با رزین (RMGI) به عنوان پوشش قسمت ابتدایی کف جینجیوال استفاده شد و بقیه حفره با کامپوزیت خلفیFiltek p60  ترمیم شد. در گروه چهارم (کنترل) کل حفره به وسیله کامپوزیت خلفی ترمیم گردید. نمونه ها بعد از ۶ ماه نگهداری داخل سرم فیزیولوژی، تحت ۱۰۰۰۰ سیکل مکانیکال با نیروی ۸۰N و فرکانس Cycle/s 1 قرار گرفتند. سپس به مدت ۶ ساعت در متیلن بلو ۲% غوطه ور شدند و پس از شستشو، از وسط ترمیم برش ورتیکالی خوردند. میزان ریزنشت تحت استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی ۲۵ و طبق درجه بندی Fuks بررسی شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزاری SPSS نسخه ۱۹ و آزمون آماری Chi square و Kruskall Wallis و Man Whitney تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری ۰٫۰۵ و در مقایسه دو به دوی گروه ها سطح معنی داری ۰٫۰۱ بود.
نتایج: در تمامی گروه ها ریزنشت دیده شد. تجزیه و تحلیل نتایج تفاوت معنی داری در میانگین نمره ریزنشت بین گروه ها نشان نداد. (۰٫۶۸۹
=p).
نتیجه گیری: در حفرات با کف جینجیوال زیر
CEJ، روش های مختلف ترمیم بر روی ریزنشت نهایی بین کامپوزیت و دندان تاثیر ندارد.