مقاله مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی و بی هوازی بر تغییرات نسبت IgA به پروتئین تام بزاقی دختران غیرورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۶۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی و بی هوازی بر تغییرات نسبت IgA به پروتئین تام بزاقی دختران غیرورزشکار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایمونوگلوبولین A بزاقی
مقاله آزمون RAST
مقاله آزمون شاتل ران
مقاله دختران غیرورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبرستانی منور
جناب آقای / سرکار خانم: چوبینه سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: کردی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طبرستانی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر، مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت بی هوازی و هوازی بر تغییرات نسبت IgA به پروتئین تام بزاقی دختران غیرورزشکار بود. آزمودنی های تحقیق، ۳۶ دختر غیرورزشکار بودند که به طور تصادفی به سه گروه (فعالیت بی هوازی (n=12) با میانگین سنی ۱٫۹۱±۲۳ سال، فعالیت هوازی (n=12) با میانگین سنی ۱٫۴۵±۲۱٫۵ سال و گروه کنترل (n=12) با میانگین سنی ۲٫۰۹±۲۳٫۲۵ سال) تقسیم شدند. نمونه های بزاقی، قبل و بلافاصله پس از اجرای آزمون جمع آوری شد. در این تحقیق، به منظور اجرای فعالیت بی هوازی از آزمون RAST و برای فعالیت هوازی از آزمون شاتل ران استفاده شد. گروه کنترل نیز، طی دوره تحقیق، فعالیت ورزشی انجام ندادند. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس یکطرفه برای تعیین تفاوت بین مقادیر متغیرهای دو گروه، همچنین آزمون t همبسته برای بررسی تغییرات درون گروهی به وسیله نرم افزار SPSS 16 انجام گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین تغییرات نسبت IgA به پروتئین تام بزاقی سه گروه مورد بررسی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج آزمون t همبسته در گروه های مورد بررسی تغییرات درون گروهی نسبت IgA به پروتئین تام بزاقی را در هیچ یک از گروه ها معنادار نشان نداد. همچنین اثر مخرب فعالیت بدنی بر ایمنی مخاطی مشاهده نشد.