مقاله مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی بیشینه صبح و عصر بر برخی عوامل منتخب هماتولوژیکی در مردان جوان ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۲۰ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی بیشینه صبح و عصر بر برخی عوامل منتخب هماتولوژیکی در مردان جوان ورزشکار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل هماتولوژیک
مقاله فعالیت هوازی بیشینه
مقاله زمان فعالیت
مقاله مردان جوان ورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژاد پناه کندی یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژاد پناه کندی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودیان بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فعالیت های بدنی می توانند تغییرات هماتولوژیک مختلفی ایجاد نمایند. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی بیشینه صبح و عصر بر برخی عوامل منتخب هماتولوژیکی در مردان جوان ورزشکار بود.
روش کار: در این تحقیق ۲۰ ورزشکار به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه صبح و عصر (۱۰=N) تقسیم شدند. میانگین سن، وزن و قد به ترتیب درگروه صبح (سن۲۰٫۹ ±۰٫۹۹ سال، وزن ۶۷٫۳۵±۶٫۲۷ کیلوگرم و قد۱۸۰٫۴ ±۴٫۲۸ سانتیمتر) و در گروه عصر (سن ۲۱±۰٫۶۳ سال، وزن ۶۷٫۱۳±۹٫۱۳ کیلوگرم و قد۱۷۶٫۹ ±۹٫۰۱ سانتیمتر) بود. آزمودنی ها برنامه تمرینی هفت مرحله ای بروس را در ساعت ۸-۱۰ و گروه عصر در ساعت ۱۵-۱۷ انجام دادند. نمونه خونی از هر دو گروه، در سه مرحله قبل، بلافاصله بعد از فعالیت و دو ساعت پس از خاتمه فعالیت به مقدار ۵ میلی لیتر از ورید بازویی دست چپ تهیه شد. داده ها بوسیله آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه گیری های تکراری و آزمون تعقیبی بنفرونی) با استفاده از نرم افزار آمار ۱۹ SPSS بررسی شد (۰٫۰۵≥p).
یافته ها: نتایج بیانگر تفاوت معنی دار در Hb و RBC دو گروه صبح و عصر در مراحل مختلف نمونه گیری (قبل با بلافاصله بعد، بلافاصله بعد با دو ساعت بعد) بود. تفاوت معنی داری در میزان Hb و RBC در مرحله قبل با دو ساعت بعد از فعالیت مشاهده نشد. اندازه گیری میزان WBC در دو گروه تفاوت معنی داری را در هر سه مرحله نمونه گیری نشان داد و میزان PLT هم در گروه صبح در سه مرحله و در گروه عصر در دو مرحله (قبل با بلافاصله بعد، بلافاصله بعد با دو ساعت بعد) تفاوت معنی داری را نشان داد (۰٫۰۵≥p). در مقایسه دو گروه صبح و عصر نتایج نشان داد، بین میزان Hb، WBC، RBC و PLT خون مردان ورزشکار به دنبال یک جلسه فعالیت هوازی بیشینه در صبح و عصر، قبل، بلافاصله و دو ساعت بعد از فعالیت تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد، اجرای یک جلسه فعالیت هوازی بیشینه در صبح و عصر می تواند تاثیری بر عوامل هماتولوژیک داشته باشد اما زمان فعالیت بر میزان تغییرات بی تاثیر بوده است. از این جهت برخورداری از یک ویژگی ایده آل در شاخص های هماتولوژیک، که در اکسیژن رسانی و ایمنی بافت ها نقش اساسی دارند، در اجرای فعالیت بایستی مد نظر قرار گیرند.