مقاله مقایسه تاثیر ویتاگنوس Vitex agnus castus و گل مغربی Evening primrose بر شاخص توده بدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر ویتاگنوس Vitex agnus castus و گل مغربی Evening primrose بر شاخص توده بدنی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویتاگنوس
مقاله گل مغربی
مقاله داروهای گیاهی
مقاله شاخص توده بدنی
مقاله BMI
مقاله ماستالژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: سراجی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شاخص توده بدنی(BMI)  بالا یکی از مشکلات شایع افراد و به خصوص زنان است که باعث بیماری های مختلفی در آنان می گردد. افزایش BMI به عنوان یک مشکل بهداشتی و اپیدمی در سراسر جهان مطرح بوده و در حال افزایش است.
مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است. نمونه این پژوهش شامل ۱۵۰ زن در شهر خمین بود که به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه ۷۵ نفره قرار داده شدند. در گروه اول قرص گیاهی ویتاگنوس و در گروه دوم کپسول روغن گل مغربی به مدت ۳ ماه داده شد. قبل از مداخله و ۳ ماه بعد BMI توسط پرسشنامه ارزیابی گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سن دو گروه به ترتیب ۲۷٫۹ و ۲۸٫۸ سال بود که تفاوت آماری معنی داری در دو گروه مشاهده نشد. میانگین شاخص توده بدنی(BMI)  در گروه اول ۲۲٫۹۴±۱٫۶۲۱ و در گروه دوم نیز ۲۲٫۸۱±۱٫۲۴۱ بود. بعد از مصرف این داروها کاهش BMI تفاوت آماری معنی داری را در گروه ها نشان نداد (آزمون t زوج با p=0.644 برای ویتاگنوس و p=0.085 برای گل مغربی).
نتیجه گیری: اگر چه دو داروی ویتاگنوس و گل مغربی دارای ترکیباتی بوده که با ایجاد تغییرات هورمونی یا متابولیک در بدن می توانند موجب کاهش وزن و چاقی شوند ولی در این مطالعه چنین تاثیری مشاهده نشد و استفاده از داروی گل مغربی برای این منظور با توجه به قیمت بالای آن توصیه نمی شود.