مقاله مقایسه تاثیر ویتاگنوس و گل مغربی بر افسردگی زنان مبتلا به درد سینه دوره ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مراقبت های نوین از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر ویتاگنوس و گل مغربی بر افسردگی زنان مبتلا به درد سینه دوره ای
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویتاگنوس
مقاله گل مغربی
مقاله داروهای گیاهیف افسردگی
مقاله درد سینه دوره ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: سراجی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: افسردگی یکی از شایعترین اختلالات روانی است که در زنان دو برابر مردان دیده می شود. با توجه به اینکه یکی از علل اصلی افسردگی در زنان، اختلالات هورمونی مثل درد سینه دوره ای می باشد، گیاهان دارویی در درمان این اختلالات موثرند، به همین جهت این مطالعه با هدف بررسی تاثیر دو داروی گیاهی ویتاگنوس (Vitex agnus castus) و روغن گل مغربی (Evening primrose) بر افسردگی زنان مبتلا به درد سینه (ماستالژی) دوره ای انجام گردید.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی ۱۵۰ زن مبتلا به ماستالژی دوره ای که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در ابتدا سطح افسردگی به وسیله پرسشنامه استاندارد Beck سنجیده شد. برای این آزمون در ایران روایی ۰٫۷۰ و پایایی آزمون – بازآزمون ۰٫۷۷ به دست آمده است. سپس به مدت سه ماه در گروه اول داروی ویتاگنوس و در گروه دوم کپسول روغن گل مغربی داده شد. در پایان هر ماه مجددا امتیاز افسردگی سنجیده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون های آماری Independent T Test، ANOVA و Repeated Measures تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین سن دو گروه به ترتیب ۲۷٫۹ و۲۸٫۸  سال بود که تفاوت آماری معنی داری در دو گروه مشاهده نشد. تفاوت معنی داری در سطح افسردگی بیماران قبل از مداخله درمانی و بعد از شروع درمان نشان داده شد. این کاهش میزان افسردگی در دو گروه مشاهده شد و بین گروه ها تفاوت آماری وجود نداشت.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو گیاه دارویی به میزان مشابه باعث کاهش افسردگی شده اند. از آنجا که از نظر اقتصادی مصرف داروی ویتاگنوس بسیار با صرفه تر است، توصیه می شود از این دارو در زنان مبتلا به افسردگی استفاده گردد.