مقاله مقایسه تاثیر ورزش های هوازی و کششی توام با هوازی بر میزان خستگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۵۰ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر ورزش های هوازی و کششی توام با هوازی بر میزان خستگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش کششی
مقاله ورزش
مقاله خستگی
مقاله مولتیپل اسکلروزیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازکیان مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: شبان مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکری مقدم معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: مهران عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سنگلجی بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خستگی یکی از رایج ترین علائم بیماری مولتیپل اسکلروزیس است، لذا به بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ورزش توصیه شده است. این پژوهش جهت مقایسه تاثیر ورزش های کششی توام با هوازی و هوازی بر میزان شدت خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی با طراحی کارآزمایی بالینی ۸۰ نفر از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس در شهر تهران که واجد شرایط بودند به روش نمونه گیری آسان مطابق با معیارهای ورود انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو گروه (کششی توام با هوازی و هوازی) تقسیم شدند. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه ای شامل ۲ بخش بود که بخش اول از مشخصات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به بیماری و بخش دوم از مقیاس اندازه گیری خستگی (Fatigue Severity Scale, FSS) تشکیل شده بود. تمرینات ورزشی به مدت ۱۸ جلسه انجام شد، و با استفاده از چک لیست انجام تمرینات و میزان به کارگیری آنها اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های نظیر کای دو، تی زوج، تی مستقل، آنالیزکواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بین دو گروه از نظر شدت خستگی قبل از مطالعه اختلاف معنی داری وجود داشت (p<0.005). آزمون آنالیز کواریانس نشان داد میانگین شدت خستگی بعد از مداخله در دو گروه هوازی توام با کششی و هوازی ضمن تعدیل اثر شدت خستگی قبل از مداخله تفاوت معنی داری داشته است (۰٫۰۰۱=p).
نتیجه گیری: طبق نتایج این پژوهش، ورزش چه از نوع هوازی و چه از نوع کششی در کاهش شدت خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تاثیرگذار است، اما ورزش هوازی به همراه کششی در کاهش خستگی موثرتر است.