مقاله مقایسه تاثیر نوع زایمان بر کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرهای ایلام و ایوان در سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۹۰ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر نوع زایمان بر کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرهای ایلام و ایوان در سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه SF-36
مقاله کیفیت زندگی
مقاله زایمان
مقاله سزارین
مقاله مراقبین بهداشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری کلانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: مامی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: دیرکوندمقدم اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: کیخاونی ستار
جناب آقای / سرکار خانم: دل پیشه علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در دوره پس از زایمان برخی تغییرات جسمی، روحی و اجتماعی در مادر بوجود می آید که بر کیفیت زندگی مادران و خانواده هایشان تاثیر می گذارد. با توجه به اهمیت کیفیت زندگی و دوره بعد از زایمان و عوامل موثر بر کیفیت زندگی پس از زایمان، از جمله نوع زایمان، این مطالعه به منظور مقایسه کیفیت زندگی زنان با زایمان طبیعی و سزارین در هشت هفته بعد از زایمان انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی – تحلیلی بر روی ۱۰۰ خانم ۳۵-۱۸ ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرهای ایلام و ایوان در سال ۱۳۹۲ که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند انجام شد. کیفیت زندگی نمونه ها در ۲ تا ۸ هفته اول بعد از زایمان، با استفاده از ابزار کیفیت زندگی SF-36 ارزیابی و مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد میانگین نمره حیطه جسمانی کیفیت زندگی در گروه زایمان با روش طبیعی ۷۶٫۶۰±۱۷٫۷۷ و بالاتر از میانگین نمره گروه زایمان با روش سزارین (۵۴٫۱۰±۱۷٫۷۲) بود. همچنین میانگین نمره حیطه روانی کیفیت زندگی در گروه زایمان با روش طبیعی ۶۷٫۶۰±۱۹٫۰۴ بود که این میزان بالاتر از میانگین گروه زایمان با روش سزارین (۶۳٫۶۰±۱۵٫۷۱) می باشد. آزمون تی تفاوت معنی داری را بین دو گروه در حیطه های جسمانی و روانی کیفیت زندگی نشان داد (p<0.001).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که کیفیت زندگی زنان در هشت ماه اول بعد از زایمان در زنان با زایمان طبیعی بالاتر از زنان با زایمان سزارین می باشد، لذا مشاوره مراقبین بهداشتی برای انتخاب روش صحیح زایمان می تواند در کاهش سزارین انتخابی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی زنان بعد از زایمان موثر باشد.