مقاله مقایسه تاثیر نرم افزار چندرسانه ای با روش سنتی بر آموزش زبان و گفتار کودکان آسیب دیده شنوایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی از صفحه ۲۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر نرم افزار چندرسانه ای با روش سنتی بر آموزش زبان و گفتار کودکان آسیب دیده شنوایی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرم افزار
مقاله چند رسانه ای
مقاله زبان و گفتار
مقاله آسیب دیده شنوایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یارایی شهمیرزادی دانیال
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادی نسب طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی اشلقی سیدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نرم افزار چند رسانه ای زبان بر آموزش زبان و گفتار کودکان آسیب دیده شنوایی زیر هشت سال استان مازندران بود. روش پژوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل بود. در این پژوهش از میان ۶۰ نوآموز زیر هشت سال آسیب دیده شنوایی استان مازندران، ۳۰ نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب و گروه نمونه به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. جهت دست یابی به هدف پژوهش ابتدا پیش آزمون از هر دو گروه کنترل و آزمایش گرفته شد و سپس گروه کنترل به مدت دو ماه (۱۵ جلسه) با نرم افزار آموزشی چند رسانه ای زبان و گفتار آموزش دیدند و در پایان جلسه آموزش دوباره از هر دو گروه کنترل و آزمایش پس آزمون به عمل آمده است. ابزارهای این پژوهش، آزمون TOLD-P3 و نرم افزار چند رسانه ای زبان و گفتار بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از نمرات پیش آزمون و پس آزمون از روش آزمون t مستقل و تحلیل کواریانس (ANCOVA) استفاده شد. بررسی فرضیه ها نشان داد، آموزش به روش چند رسانه ای بر واژگان تصویری، درک دستوری و تولید کلمه کودکان بهتر از روش سنتی بوده و هم چنین، نتایج آزمون کوواریانس نشان داد، با حذف اثرات پیش آزمون نرم افزار های چندرسانه ای تاثیر بیشتری در مقایسه با روش سنتی بر رشد زبان و گفتار کودکان دارد.