مقاله مقایسه تاثیر مواد مغذی و شوری بر حذف فنانترین از خاک آلوده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۴۱۱ تا ۴۲۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر مواد مغذی و شوری بر حذف فنانترین از خاک آلوده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای
مقاله طراحی آزمایش
مقاله اصلاح زیستی خاک
مقاله مواد مغذی
مقاله شوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روانی پور معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی کلانتری روشنک
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادکیا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نجف آبادی سمیره
جناب آقای / سرکار خانم: اسرافیلی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: قابلیت دسترسی ضعیف میکروارگانیسم ها به PAH ها در خاک سرعت فرایند اصلاح زیستی را به عنوان یک روش موثر برای حذف آلودگی از خاک محدود می سازد. عوامل فیزیکوشیمیایی متعددی بر این فرایند موثرند. در این مطالعه تاثیر مواد مغذی و شوری بر حذف فنانترین از خاک آلوده بررسی شد.
روش بررسی: خاکی عاری از آلودگی های شیمیایی و میکروبی را به طور مصنوعی به فنانترین آلوده نموده سپس محلول مواد مغذی و شوری در دو غلظت همراه با مخلوط میکروبی به آن اضافه شد تا نسبت ۱۰% وزنی حجمی حاصل گردد. نهایتا غلظت فنانترین باقی مانده در خاک پس از استخراج با اولتراسونیک توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی مورد سنجش قرار گرفت. جمعیت میکروبی نیز با روش MPN سنجش شدند. این مطالعه بر اساس طراحی آزمایش فاکتوریل کامل دو سطحی انجام شد.
یافته ها: نتایج آزمون MPN نشان داد که روند رشد میکروبی دارای تاخیر بوده است. طراحی آزمایش فاکتوریل کامل نشان داد مواد مغذی بیشترین تاثیر بر فرایند اصلاح داشته و راندمان حذف فنانترین از خاک در محلول مواد مغذی حداکثر ـ شوری حداقل بیشترین مقدار و برابر ۷۵٫۱۴% به دست آمد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که با افزایش غلظت مواد مغذی میکروارگانیسم ها قادرند مقدار بیشتری از آلاینده نفتی فنانترین را از خاک حذف نمایند، اما شوری در محدوده غلظت به کار رفته تنها موجب تاخیر در رشد میکرو ارگانیسم ها شده و اثر ممانعت کنندگی و یا پیشرفت بر حذف فنانترین نداشته است.