مقاله مقایسه تاثیر مصرف عصاره گیاه شوید با مفنامیک اسید بر درمان دیسمنوره اولیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۵۷ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر مصرف عصاره گیاه شوید با مفنامیک اسید بر درمان دیسمنوره اولیه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیسمنوره اولیه
مقاله گیاه شوید
مقاله قطره دیل سان
مقاله مفنامیک اسید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نیا ندا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صالحیان تهمینه
جناب آقای / سرکار خانم: داشی پور علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دیسمنوره اولیه یکی از شایع ترین شکایات در زنان می باشد و حداقل ۵۰% زنان در خلال دوره باروری خود آن را تجربه می کنند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر مصرف عصاره گیاه شوید با مفنامیک اسید در درمان دیسمنوره اولیه انجام شده است.
روش بررسی : این کارآزمایی بالینی بر ۱۰۰ دانشجوی مبتلا به دیسمنوره اولیه با شدت متوسط و محصل در دانشگاه های ایرانشهر در سال ۱۳۸۹ انجام شد. نمونه گیری به روش دو مرحله ای صورت گرفت و نمونه ها با روش تخصیص تصادفی به دو گروه مفنامیک اسید و عصاره گیاه شوید تقسیم شدند. در ابتدای سیکل، برای گروه عصاره شوید، قطره دیل سان ۱۰ قطره هر ۸ ساعت در روز و برای گروه دیگر کپسول مفنامیک اسید ۲۵۰ میلی گرم هر ۶ ساعت در روز بعد از شروع درد، تجویز شد و شدت درد در سیکل قبل از مداخله و سه سیکل (ماه) بعد از مداخله در هر گروه و در دو گروه با یکدیگر مقایسه شد. نتایج در نرم افزار SPSS و استفاده از آزمون های آماری کای دو، آنالیز واریانس یک طرفه و تی تست در سطح معنی داری ۰٫۰۵ آنالیز شدند.
یافته ها: میانگین شدت درد قبل از مداخله در دو گروه معنی دار نبود ( .(P=0.42بعد از مداخله، در هر سه سیکل در دو گروه مورد بررسی کاهش درد وجود داشته است که این کاهش در گروه مفنامیک اسید بیشتر بوده و در سیکل دوم و سوم معنی دار بوده است (.(P<0.05
نتیجه گیری: عصاره گیاه شوید و مفنامیک اسید بر دیسمنوره موثر بودند. گرچه این تاثیر در گروه مفنامیک اسید بیشتر بود؛ اما با توجه به کمتربودن عوارض داروهای گیاهی و علاقه بیشتر عموم به مصرف آن ها، عصاره شوید جهت درمان دیسمنوره توصیه می شود.