مقاله مقایسه تاثیر محلول کلرهگزیدین و مسواک در پیشگیری از ضایعات دهان بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۷۴۷ تا ۷۵۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر محلول کلرهگزیدین و مسواک در پیشگیری از ضایعات دهان بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراقبت ویژه
مقاله کلرهگزیدین
مقاله مسواک
مقاله ضایعات دهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استاجی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: راد مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: رخشانی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: علی نژادمقدم محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از مهم ترین اقدامات پرستاری در بخش مراقبت ویژه، حفظ و تامین بهداشت دهان بیماران دارای لوله تراشه است. پاکسازی دهان، می تواند با کاهش میزان پلاک های دندانی، بیماریهای لثه و بروز پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی همراه باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر محلول کلرهگزیدین و مسواک در پیشگیری از ضایعات دهان بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده است. جامعه پژوهش در این مطالعه، بیماران بستری شده با لوله ی تراشه از زمان بدو ورود به بخش مراقبت ویژه بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار، در سال ۱۳۹۲ می باشند. در پژوهش حاضر، ۳۰ بیمار به روش مبتنی بر هدف انتخاب و با استفاده از روش بلوک های جایگشتی جهت مراقبت دهان به دو گروه مسواک و کلرهگزیدین تقسیم شده اند. در هر گروه ۱۵ نفر قرار گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست اطلاعات دموگرافیک و چک لیست سلامت دهان، ابزار بررسی دهان بواس اصلاح شده و MPS استفاده گردیده است. اطلاعات با استفاده از نرم افزار R نسخه ۳٫۰٫۲ و آزمون های آماری مجذور کای، فیشر، آزمون تی و رگرسیون لجستیک چندسطحی داده های هم بسته در سطح اطمینان ۹۵% تجزیه و تحلیل شده است.
یافته ها: بیماران گروه مسواک و کلرهگزیدین از نظر ویژگی های سن، جنس و داروهای مصرفی همگن می باشند (p>0.05) نتایج نشان می دهدکه مسواک و کلرهگزیدین در پیشگیری از ضایعات دهان موثرند، اما در مواردی که از مسواک استفاده شده، روند بهبود وضعیت بهداشت دهان بیمار بهتر بوده است (OR=1.52، P=0.046).
نتیجه گیری: نتایج مشخص کرده استفاده از مسواک وخمیر دندان، اثر قابل توجهی در کاهش ضایعات دهان در مقایسه با کلرهگزیدین دارد.