مقاله مقایسه تاثیر ماساژ یک مرحله ای نقطه شش طحالی (SP-6) و کیسه صفراوی ۲۱ (GB- 21) بر طول مراحل و نوع زایمان در زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز: کارآزمایی بالینی تصادفی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۵۴ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر ماساژ یک مرحله ای نقطه شش طحالی (SP-6) و کیسه صفراوی ۲۱ (GB- 21) بر طول مراحل و نوع زایمان در زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طب فشاری
مقاله زایمان
مقاله مرحله دوم زایمان
مقاله کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع نجف
جناب آقای / سرکار خانم: هادیان فرد محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: جوکار اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تسکین دهنده های درد، یک بخش مهم از مراقبت های مامایی نوین را تشکیل می دهند. یکی از روش های در دست تحقیق، تاثیر طب فشاری بر کاهش طول مدت مراحل زایمانی است. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه تاثیر طب فشاری یک مرحله ای در دو نقطه شش طحالی (SP-6) و کیسه صفراوی ۲۱ (GB-21) بر طول مراحل و نوع زایمان و آپگار نوزاد در زنان نخست زا صورت گرفت.
روش بررسی: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی روی ۱۵۰ زن نخست زا انجام شد. زنان به طور تصادفی در سه گروه مساوی شامل: طب فشاری کیسه صفرا ۲۱، طب فشاری ۶ طحالی و کنترل تقسیم شدند. مداخله در دو گروه اول به مدت ۲۰ دقیقه و در دیلاتاسیون ۳-۴cm سرویکس انجام شد. در گروه کنترل، تماس بدون اعمال فشار در نقاط طب فشاری و با همان شرایط گروه مداخله انجام گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تست های آماری تی زوجی، تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در این بررسی، طول فاز فعال زایمان در گروه های مداخله کمتر از گروه کنترل بود (p<0.05)، اما در دو گروه مداخله، تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). همچنین طول مدت مرحله دوم لیبر در گروه کنترل بیش از دو گروه آزمایش بود، اما این تفاوت اختلاف معنی داری نداشت (p>0.05). سه گروه از نظر آپگار دقیقه پنجم، اختلاف آماری معنی داری نداشتند (p>0.05). تعداد سزارین ها در گروه های مداخله بیشتر از گروه کنترل بود (p<0.05).
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، طب فشاری در دو نقطه ۶ طحالی و کیسه صفراوی ۲۱ (SP-6, GB-21)، در مداخله یک مرحله ای در کاهش طول فاز فعال زایمان موثر و یکسان بوده است.