مقاله مقایسه تاثیر ماساژ با روغن آفتابگردان و ماساژ به تنهایی بر وزن و قد شیرخواران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر ماساژ با روغن آفتابگردان و ماساژ به تنهایی بر وزن و قد شیرخواران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن آفتاب گردان
مقاله شیرخوار
مقاله ماساژ
مقاله وزن
مقاله قد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی دهکردی زیبا
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی بهارانچی فاطمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: دل آرام معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: بخردی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شیرخواران حساس ترین و آسیب پذیرترین گروه اجتماع را تشکیل می دهند. لذا حفظ سلامت جسمی و روانی آنان نیازمند توجه ویژه ای است. برخی از مطالعات نشان داده اند که ماساژ درمانی توسط والدین، به عنوان راهی برای بهبود کیفیت زندگی شیرخوار مطرح می باشد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه تاثیر ماساژ با روغن آفتاب گردان و ماساژ به تنهایی بر وزن و قد شیرخواران بود.
روش بررسی: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی است که در
۱۲۰ شیرخوار ۱۰-۱۵ روزه، ترم، تک قلو، دارای تغذیه انحصاری با شیر مادر و عدم سابقه بستری شیرخوار به علت بیماری انجام گرفته است. شیرخواران به شکل تصادفی به سه گروه ۴۰ نفره، دریافت ماساژ با روغن آفتاب گردان، ماساژ به تنهایی و گروه کنترل تقسیم شدند. ماساژ توسط مادر ۲ نوبت در روز، هر نوبت به مدت ۱۵ دقیقه و به مدت ۲۸ روز انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات فرم ثبت وزن و قد شیرخوار بود که در ابتدا، انتهای هفته های اول، دوم، سوم و چهارم مطالعه تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد میانگین وزن و قد در طول زمان مطالعه یک روند افزایشی داشته و این اختلاف در طول زمان در همه گروه ها معنی دار بود (
P<0.001) همچنین تا پایان هفته دوم مطالعه میانگین قد و وزن شیرخواران در گروه های مطالعه تفاوت معنی داری نداشته (P>0.05در حالی که در پایان هفته سوم و چهارم گروه ماساژ با روغن آفتاب گردان در مقایسه با گروه کنترل میانگین وزن (۴۱۱۴٫۹±۶۵۷٫۶ گرم، ۴۳۹۳٫۳±۷۱۴٫۸ گرم) و قد (۵۲٫۰۵±۱٫۱۵ سانتیمتر، ۵۲٫۹۶±۱٫۱۴ سانتیمتر) بالاتری داشت (P<0.05). میانگین قد و وزن در بین سایر گروه ها تا پایان مطالعه تفاوت معنی داری نشان نداد (P>0.05).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، ماساژ شیرخوار با روغن آفتاب گردان می تواند به عنوان روشی موثر و آسان جهت افزایش رشد آنها مورد استفاده قرار گیرد.