مقاله مقایسه تاثیر ماساژ بازتابی کف و قوزک پا بر میزان اضطراب آشکار بیماران بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر ماساژ بازتابی کف و قوزک پا بر میزان اضطراب آشکار بیماران بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماساژ بازتابی کف پا
مقاله ماساز بازتابی قوزک پا
مقاله اضطراب آشکار
مقاله عمل جراحی پیوند عروق کرونر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: ویسی‌ رایگان علی ‌اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرپور بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: اضطراب پدیده ای مشترک پس از تمام اعمال جراحی است. اضطراب باعث افزایش سوخت و ساز، کاهش ایمنی بدن، افزایش فعالیت دستگاه قلب و عروق و گوارش می شود. روش های مکمل مانند ماساژ بازتابی از جمله مداخلاتی هستند که به علت ساده بودن و عدم نیاز به افراد متخصص، برای بیماران انجام می شوند. این مطالعه با هدف «مقایسه تاثیر ماساژ بازتابی کف و قوزک پا بر اضطراب بیماران»، در سال ۱۳۹۱ انجام شد.
روش ها: در این کارآزمایی بالینی، جامعه پژوهش شامل زنان و مردان تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه بود. بیماران به روش تخصیص تصادفی در یکی از سه گروه ماساژ بازتابی کف پا، قوزک پا و کنترل، قرار گرفتند. سنجش اضطراب از طریق پرسشنامه استاندارد اضطراب آشکار اشپیل برگر انجام شد و از نرم افزار SPSS16 و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و من ویتنی استفاده شد.
یافته ها: پس از استفاده از ماساژ بازتابی کف و قوزک پا میزان اضطراب کاهش یافت. اختلاف معناداری بین میانگین نمرات اضطراب آشکار در گروه شاهد و ماساژ بازتابی کف پا و بین گروه شاهد و ماساژ بازتابی قوزک پا مشاهده شد (۰٫۰۰۱>p).
نتیجه گیری: ماساژ بازتابی کف و قوزک پا در کاهش اضطراب بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر موثر است، از این رو پیشنهاد می شود که از این روش های مکمل برای کاهش اضطراب استفاده شود.