مقاله مقایسه تاثیر ماساژ اصطکاکی، ورزش های کششی و دارو درمانی در بهبود درد بیماران دچار سندرم فیبرومیالژی اولیه: کارآزمایی بالینی تصادفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۶۱۶ تا ۶۲۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر ماساژ اصطکاکی، ورزش های کششی و دارو درمانی در بهبود درد بیماران دچار سندرم فیبرومیالژی اولیه: کارآزمایی بالینی تصادفی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم فیبرومیالژی اولیه
مقاله ماساژ اصطکاکی
مقاله ورزش های کششی
مقاله داروی ضد درد
مقاله کاهش درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امان الهی اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: نقی زاده جواد
جناب آقای / سرکار خانم: خطیبی عمیدالدین
جناب آقای / سرکار خانم: حلی ساز محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الدینی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دو روش ورزش کششی و ماساژ جهت درمان فیبرومیالژی پیشنهاد شده که در مطالعات قبلی برتری هیچ یک به اثبات نرسیده است. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر درمانی ماساژ اصطکاکی، ورزش های کششی و درمان دارویی در بهبود درد بیماران دچار سندرم فیبرومیالژی است.
روش بررسی: بیماران با تشخیص فیبرومیالژی اولیه در کلینیک طب فیزیکی بیمارستان بقیه اله (عج) تهران طی سال های ۹۰-۱۳۸۹ به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند که گروه اول تحت درمان های دارویی با ایبوپروفن و نورتریپتیلین خوراکی، گروه دوم تحت درمان ماساژ اصطکاکی و گروه سوم نیز با ورزش های کششی تحت درمان قرار گرفتند. بیماران با استفاده از Visual Analogue Scale (VAS) طی سه نوبت (ابتدا، پس از یک هفته و چهار هفته) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: درمجموع ۱۲۹ نفر با میانگین سنی
۴۶٫۶۰ وارد مطالعه شدند که همگی زن بودند. میانگین سنی در هر یک از گروه های درمانی به ترتیب عبارت است از: گروه دارو درمانی: ۴۶٫۶۶ سال، گروه کششی: ۴۶٫۷۳ سال و گروه ماساژ: ۴۶٫۶۵ سال. تغییرات مقادیر VAS در طی چهار هفته در گروه های اول، دوم و سوم برابر با ۴٫۲، ۳٫۱ و ۱٫۹ بود که مقادیر گروه های اول و دوم نسبت به گروه سوم تفاوت معنی داری دارد (P<0.05).
نتیجه گیری: به نظر می رسد تاثیر کشش درمانی در کاهش میزان درد برابر با دارو درمانی ولی از ماساژ درمانی بیش تر است. هم چنین تاثیر کشش درمانی در پایایی (پس از چهار هفته) کاهش میزان درد مساوی با دارو درمانی ولی از ماساژ درمانی بیش تر است.