مقاله مقایسه تاثیر لرزش موضعی و تمرین تقویتی عضلات شکمی بر ضخامت چربی موضعی شکم در زنان جوان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۴۶۱ تا ۴۶۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر لرزش موضعی و تمرین تقویتی عضلات شکمی بر ضخامت چربی موضعی شکم در زنان جوان سالم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لرزش موضعی
مقاله چربی موضعی شکم
مقاله چاقی
مقاله زنان جوان
مقاله تمرین تقویتی عضلات شکمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری امیرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی راهب
جناب آقای / سرکار خانم: وهابی سیده پریناز
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی سحر
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانیان زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: چاقی یکی از مشکلات سلامتی دردنیاویک عامل خطرسازبرای ابتلاء به بیماری های قلبی عروقی می باشد. از تمرینات تقویتی به منظورکاهش ضخامت چربی موضعی استفاده می شود. هم چنین در مطالعات زیادی تاثیر لرزش عمومی بدن بر کاهش ضخامت چربی تایید شده است، اما مطالعه ای درباره تاثیر لرزش موضعی برضخامت چربی موضعی انجام نشده است. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر لرزش موضعی باتمرین تقویتی عضلات شکمی برضخامت چربی موضعی شکم در زنان جوان سالم بود.
مواد و روش ها: این تحقیق تجربی برروی ۵۴ خانم جوان سالم که دچار چاقی یا افزایش وزن بودند انجام شد. این نمونه ها به صورت تصادفی در سه گروه کنترل،گروه لرزش موضعی،گروه تمرین تقویتی عضله شکم(سه بار درهفته وبه مدت ۱۲هفته) قرارگرفتند. قبل وبعد از ۱۲ هفته مداخله، ضخامت چربی موضعی شکم و دور کمر اندازه گیری شده و بین گروه ها مقایسه صورت گرفت.
یافته ها: میانگین وانحراف معیار ضخامت چربی قبل وبعدازمداخله نشان دادکه ضخامت چربی به طورمعنی داری درگروه لرزش موضعی (P<0.05) و گروه تمرین تقویتی (P<0.05) کاهش یافت. هم چنین میانگین تغییرات ضخامت چربی موضعی شکم در گروه لرزش موضعی از گروه تمرین تقویتی بیش تر بود. (P<0.05) میانگین تغییرات دور کمر در سه گروه تفاوت معنی داری را نشان نداد. (P=0.155)
نتیجه گیری: این مطالعه نشان دادکه لرزش موضعی و تمرین تقویتی شکم سبب کاهش ضخامت چربی موضعی شکم در زنان جوان سالم می شود. نتایج هم چنین نشان داد که لرزش موضعی در مقایسه باتمرین تقویتی عضلات شکمی تاثیر بیش تری برکاهش ضخامت چربی موضعی دارد.