مقاله مقایسه تاثیر فلوکستین و فلووکسامین بر افسردگی کودکان و نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۲۱۱ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر فلوکستین و فلووکسامین بر افسردگی کودکان و نوجوانان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال افسردگی
مقاله فلوکستین
مقاله فلووکسامین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهرمنش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند افشین
جناب آقای / سرکار خانم: مروجی سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قریشی فاطمه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: افسردگی در کودکان و نوجوانان یک اختلال جدی است که تاثیر قابل ملاحظه ای بر عملکرد روانی اجتماعی آنان می گذارد. باتوجه به محدودیت های جاری در درمان این اختلال مطالعه حاضر به منظور مقایسه اثر دو داروی فلوکستین و فلووکسامین بر افسردگی کودکان و نوجوانان انجام شد.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور تعداد ۴۰ کودک و نوجوان ۸ تا ۱۸ سال مبتلا به افسردگی اساسی مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی اطفال دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال ۱۳۹۲ به طور تصادفی در دو گروه دارویی فلوکستین و فلووکسامین تحت درمان قرار گرفتند. ابزار ارزیابی پاسخ به درمان مقیاس های افسردگی کودکان، عملکرد کلی کودکان و پرسشنامه عوارض دارویی بود. نمونه ها در زمان های صفر، دو، چهار و هشت هفته مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج: سن متوسط کودکان و نوجوانان ۱۲٫۴۰±۲٫۶۳ بود. میانگین نمره افسردگی در گروه فلوکستین از ۲۵٫۶۵±۱۰٫۴۹ به ۱۱٫۵۵±۳٫۲۳ و در گروه فلوکسامین از ۲۸٫۴۵±۷٫۶۱ به ۸٫۰۵±۴٫۸۷ کاهش یافت. به علاوه، میانگین نمره افسردگی در گروه فلووکسامین در هفته ۴ و ۸ نسبت به فلوکستین کاهش معنی داری داشت (به ترتیب P= 0.005 و P= 0.03). میزان پاسخ به درمان در هفته هشتم در گروه فلوکستین ۵۵ درصد و در گروه فلووکسامین ۸۵ درصد بود. عوارض جانبی شدید در بیماران مورد مطالعه مشاهده نشد. و هیچ کدام از بیماران اقدام به خودکشی نداشتند.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه کاهش نمره افسردگی در گروه فلووکسامین نسبت به فلوکستین شاخص بود، لذا فلووکسامین می تواند به عنوان دارویی موثر و ایمن در درمان افسردگی کودکان و نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد.