مقاله مقایسه تاثیر فعال سازی رفتاری به شیوه گروهی همراه و بدون حمایت خانوادگی بر کاهش اضطراب در بیماران کرونری قلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۷۹ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر فعال سازی رفتاری به شیوه گروهی همراه و بدون حمایت خانوادگی بر کاهش اضطراب در بیماران کرونری قلب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعال سازی رفتاری
مقاله حمایت خانوادگی
مقاله اضطراب
مقاله بیماری کرونری قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائم مقام فراهانی ضیا
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان بوگر اسحاق
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فروع الدین عدل اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: دبیری سولماز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اضطراب در بیماران کرونری قلب از شایع ترین علایم روان پزشکی است که تداوم آن به پیامدهای نامطلوبی برای این بیماران منجر می شود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر فعال سازی رفتاری به شیوه گروهی همراه و بدون حمایت خانوادگی بر کاهش اضطراب در بیماران کرونری قلب انجام شد.
مواد و روش ها: در یک طرح نیمه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون و کنترل همراه با پیگیری از بین بیماران کرونری قلبی شهر تهران، تعداد ۵۹ نفر از مردان متاهل به صورت در دسترس انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در گروه های آزمایشی و شاهد گمارده شدند. مشارکت کنندگان پرسشنامه اضطراب حالتی – صفتی (STAI)، پرسشنامه حمایت خانوادگی (FSQ) و پرسشنامه عوامل جمعیت شناختی را طی سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل کردند. گروه های آزمایش طی ۷ جلسه (هفته ای یک بار) تحت مداخلات درمانی و ۶ ماه پس از مداخله مورد پیگیری قرار گرفتند و گروه شاهد هیچ مداخله ای دریافت نکرد.
یافته ها: تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که بین اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری به شیوه گروهی، فعال سازی رفتاری به شیوه گروهی همراه با حمایت خانوادگی با گروه شاهد در کاهش علایم اضطراب تفاوت آماری معنی داری وجود دارد (P<0.001).
نتیجه گیری: با توجه به تاثیرات مداخله فعال سازی رفتاری به شیوه گروهی و حمایت خانوادگی در کاهش اضطراب بیماران کرونری، این نتایج برای متخصصان بالینی و سلامت تلویحات کاربردی دارد.