مقاله مقایسه تاثیر غلظت های مختلف لدرمیکس با داروی با فورمولاسیون جدید، بر علیه اینترکوکوس فکالیس (مطالعه آزمایشگاهی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر غلظت های مختلف لدرمیکس با داروی با فورمولاسیون جدید، بر علیه اینترکوکوس فکالیس (مطالعه آزمایشگاهی)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داروهای داخل کانال دندان
مقاله شوینده داخل کانال
مقاله انتروکوکوس فکالیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخار بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: مفاخر مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مفاخر هنگامه
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی نژاد فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: الهایی نعیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: انتروکوکوسها نقش مهمی در ایجاد عفونتهای ثانویه دندان دارند. راهکارهای درمانی که در آنها از ترکیبات ضد این میکروب استفاده شده است با کارایی بالایی میتوانند کانال ریشه را پاکسازی کنند. این مطالعه به مقایسه تاثیر غلظت های مختلف لدرمیکس با داروی با فورمولاسیون جدید، بر علیه اینترکوکوس فکالیس پرداخته است.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی ابتدا پودر باکتری انتروکوکوس به محیط کشت مغذی BHI (Brain Heart Infusion) وارد و به مدت ۲۴ ساعت در ۳۷ درجه سانتی گراد گرماگذاری شد. از سوسپانسیون میکروبی مقداری نمونه در سطح محیط کشت آگار خونی کشت و یک عدد کلنیانتروکوکوس هم در محیط آبگوشت TSB در ۳۷ درجه سانتی گراد گرماگذاری شد. ۱۰۰ میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری بر روی محیط جامد مولر هینتون کشت داده، و تعداد ۳۰ عدد از دیسک های بلانک در غلظت های مختلف روی پلیت های کشت قرار داده شد و در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت گرماگذاری گردید. آخرین لوله آزمایشی که رشد در آن مشاهده نشود به عنوان MIC و اگر هر یک از غلظت های MIC بر روی محیط آگاردار رشدی نداشتند به عنوان MBC معرفی شدند. برای مقایسه اثربخشی داروها روی انتروکوکوس فکالیس از آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد.
یافته ها: قطر هاله رشد مربوط به لدرمیکس و داروی جدید برای غلظت ۱ به ترتیب برابر ۰٫۲±۲٫۵۶ و ۰٫۴±۱٫۵۳ و برای غلظت ۰٫۵ از لدرمیکس دارای میانگین ۰٫۳±۲ سانتی متر بود که از نظر آماری تفاوت معنی داری را نشان دادند (P<0.05). در ارزیابی MIC، لوله دارای غلظت ۰٫۵ به عنوان MIC لدرمیکس و لوله دارای غلظت ۱ به عنوان MIC داروی جدید معرفی شدند.
نتیجه گیری: هر دو ترکیب دارای اثر مهارکنندگی بر روی انتروکوکوس بودند اما لدرمیکس در غلظت های بالاتر اثر مهارکنندگی بیشتری داشت.