مقاله مقایسه تاثیر عصاره گل ساعتی و دیازپام در دوران بارداری بر تراکم نورونی نئوکورتکس مغز نوزادان موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۳۸۱ تا ۳۹۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر عصاره گل ساعتی و دیازپام در دوران بارداری بر تراکم نورونی نئوکورتکس مغز نوزادان موش صحرایی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل ساعتی
مقاله دیازپام
مقاله نئوکورتکس
مقاله جنین
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صناعی بتول
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام رسولی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی شهری ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: رخشنده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی نخعی ساره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گل ساعتی با نام علمی Passiflora incarnata (تیره passifloraceae) در طب سنتی به عنوان داروی خواب آور و آرام بخش استفاده می شود. در مطالعه حاضر اثرات مصرف گل ساعتی با داروی دیازپام در دوران بارداری بر ساختار بطن های طرفی مغز نوزادان یک روزه موش صحرایی مقایسه شده است.
مواد و روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی بود. در این مطالعه، موش های صحرایی باردار پس از آمیزش به ۳ گروه ۶ تایی: کنترل، تیمار ۱ (۲۰۰ میلی گرم/ کیلوگرم عصاره گل ساعتی)، تیمار ۲ (دیازپام ۲ میلی گرم/ کیلوگرم) تقسیم شدند. تیمار گروه های ۱ و ۲ از روز ۱۲ حاملگی تا زمان زایمان به صورت روزانه و تزریق زیرپوستی انجام شد. سپس از بین نوزادان متعلق به هر مادر ۲ نوزاد انتخاب، مغز آن ها فیکس (فرمالین ۱۰%) و پس از تهیه برش های سریالی (۷ میکرون) و رنگ آمیزی (هماتوکسیلین – ائوزین) حجم بطن های طرفی به روش کاوالیه و تراکم نورونی نئوکورتکس به روش دایسکتور محاسبه شد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS19  و آزمون تی زوج و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در مقایسه با گروه کنترل، تجویز مادری عصاره گل ساعتی باعث بروز اختلاف معناداری در حجم بطن های طرفی و تراکم نورونی نئوکورتکس نشد. اما در گروه تیمار با دیازپام حجم بطن های طرفی و تراکم نورونی به طور معناداری افزایش یافت
(p<0.05).
نتیجه گیری: تیمار با عصاره گل ساعتی با دوز ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم دارای اثرات تراتوژنیک آشکاری بر مغز در حال تکوین جنین نیست. در عین حال اثرات احتمالی تراتوژنیک دوزهای بالاتر عصاره گل ساعتی را نمی توان رد کرد.