مقاله مقایسه تاثیر سه نوع قطره آهن بر سختی سطح دندان شیری در محیط پوسیدگی زای مصنوعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر سه نوع قطره آهن بر سختی سطح دندان شیری در محیط پوسیدگی زای مصنوعی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطره آهن
مقاله آنمی
مقاله فقر آهن
مقاله میکروهاردنس
مقاله دندان شیری
مقاله محیط کشت پوسیدگی زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندریان طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدی فر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حکمت فر سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: تمدن علی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کم خونی ناشی از فقر آهن یکی از شایع ترین انواع آنمی در دوران کودکی است. بر اساس نتایج سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۱ حدود ۵ بیلیون نفر از مردم در سطح جهان از آنمی فقر آهن رنج می برند. علاوه بر تاثیر کمبود آهن در ایجاد کم خونی، کاهش این ماده معدنی تاثیرات منفی بر تکامل جسمی و ذهنی کودکان و نوجوانان دارد. در مطالعات دلائل متعددی به عنوان علل دریافت ناکافی مکمل آهن ذکر شده که از جمله آنها می توان به ایجاد تغییرات در دندان های شیری اشاره کرد. با توجه به اهمیت مصرف قطره آهن، هدف از این مطالعه آزمایشگاهی بررسی تغییرات میزان سختی دندان های شیری بدنبال مصرف سه نوع قطره آهن می باشد.
مواد و روشها: در مطالعه تجربی – آزمایشگاهی حاضر تعداد ۹۰ دندان قدامی شیری سالم به ۶ گروه تقسیم شده، پس از آماده سازی در محیط های کشت پوسیدگی زا قرار گرفتند. در ۴ گروه از محیط ها انواع ترکیبات فروس سولفات اضافه شد و دو گروه دیگر به عنوان کنترل مثبت و منفی در نظر گرفته شدند. پس از گذشت ۱۴ روز نمونه ها از محیط کشت خارج و با تهیه برش لبیولینگوالی و پالیش، میکروهاردنس بر روی مینا و عاج مورد سنجش قرار گرفت. میانگین داده های بدست آمده از اندازه گیری میکروهاردنس ۱۵ نمونه در هر گروه ثبت شد. برای مقایسه داده ها از آزمون ANOVA و مقایسه چندگانه توسط تست LSD استفاده شد.
یافته ها: در مقایسه میکروهاردنس مینا در ۶ گروه مورد مطالعه از لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین میانگین درجه سختی عاج در سه عمق مورد مطالعه اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد. میزان میکروهاردنس عاج به ترتیب در زیر ناحیه اتصال مینا و عاج، در  Mm 250ناحیه اتصال مینا و عاج و در  Mm 450ناحیه اتصال مینا و عاج عبارت بودند از: گروه اول ۶۸٫۷۵±۱۱٫۸۶ – ۶۷٫۷۵±۸٫۷۵ – ۶۸٫۷۲±۱۰٫۰۰، گروه دوم ۶۹٫۲۹±۸٫۰۱ – ۷۳٫۰۶±۹٫۳۶ – ۶۹٫۲۲±۱۲٫۴۶، گروه سوم ۶۹٫۶۴±۱۰٫۱۵ – ۶۴٫۶۳±۱۰٫۶۴ – ۶۸٫۵۳۳±۱۲٫۲۷، گروه چهارم ۷۰٫۸۸±۱۷٫۶۰ – ۷۱٫۶۸±۱۶٫۰۱ – ۸۳٫۰۳۳±۱۱٫۲۲، گروه پنجم ۶۵٫۴۹±۱۱٫۲۰ – ۶۳٫۵۲±۱۴٫۴۶ – ۶۰٫۰۸۰±۹٫۸۳، گروه ششم ۸۵٫۰۴±۲۶٫۵۶ – ۸۸٫۶۲±۲۰٫۴۷ – ۹۱٫۹۱±۴۳٫۷۶٫ (هر سه مورد P=0.001). در مقایسه دو به دوی گروه ها مشخص شد که این اختلاف به تفاوت آماری معنی دار بین گروه ۶ با سایر گروه ها مربوط می باشد و گروه ها دیگر از لحاظ آماری اختلاف معنی داری ندارند.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد که مصرف مکمل های آهن تاثیری بر دمینرالیزاسیون ساختار دندان ندارد.