مقاله مقایسه تاثیر سه روش مصرف عصاره چای سبز، تمرینات هوازی و ترکیب آن ها بر سطح CRP در زنان چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۸ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر سه روش مصرف عصاره چای سبز، تمرینات هوازی و ترکیب آن ها بر سطح CRP در زنان چاق
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره چای سبز
مقاله تمرینات هوازی
مقاله CRP
مقاله زنان چاق
مقاله ترکیبات بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: تقیان فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: چاقی با افزایش التهاب و افزایش فاکتورهای پیش التهابی مانند CRP همراه است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر سه روش مصرف عصاره چای سبز، تمرینات هوازی و ترکیبی بر سطح CRP در زنان چاق بود.
روش کار: این تحقیق نیمه تجربی در سال ۱۳۹۱ در شهر اصفهان انجام گرفت. ۳۶ زن با دامنه سنی ۳۳٫۶۳±۴٫۷۸ سال، قد ۱۵۷٫۸۳±۵٫۵۹ سانتی متر، وزن ۸۴٫۲۵±۱۱٫۰۴ کیلوگرم و شاخص توده بدنی ۳۳٫۸۰±۴٫۱۱ کیلوگرم بر مترمربع به طور تصادفی به چهار گروه تمرین هوازی، مصرف عصاره چای سبز، ترکیب آن ها و کنترل تقسیم شدند. ابتدا ترکیبات بدنی، فشار خون سیستولی و دیاستولی و سطح CRP سرمی در هر چهار گروه اندازه گیری شد. برنامه تمرین هوازی هفته ای ۳ جلسه به مدت ۱۲ هفته بود. گروه عصاره چای سبز روزانه ۳ کپسول عصاره ۵۰۰ میلی گرمی پس از هر وعده غذای اصلی به مدت ۱۲ هفته مصرف کردند. گروه ترکیبی به طور هم زمان به تمرین هوازی و مصرف عصاره چای سبز پرداخت. پس از ۱۲ هفته تمام متغیرها در چهار گروه اندازه گیری شد. مقایسه درون گروهی با -t همبسته و مقایسه بین گروهی با تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) انجام شد.
یافته ها: در هر سه گروه سطح CRP سرم در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنادار داشت ولی بین گروه ها تفاوت معنادار وجود نداشت (p<0.05). همچنین فشار خون سیستولی در گروه تمرین هوازی و فشار خون دیاستولی در گروه ترکیبی کاهش معنادار داشت در حالی که فشار خون سیستولی و دیاستولی در گروه مصرف عصاره چای سبز تغییر معنادار نداشت (p<0.05). در هر سه گروه ترکیبات بدن شامل وزن، BMI، درصد چربی،  WHRکاهش معنادار نداشت، ولی دور کمر در گروه تمرین هوازی و عصاره چای سبز کاهش معنادار داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که هم تمرین هوازی و هم مصرف عصاره چای سبز می تواند مقدار CRP سرمی را کاهش دهد و ترکیبی از این دو نیز موثر است. همچنین یافته های پژوهش حاضر بر تاثیر تمرینات هوازی بر کاهش فشار خون در زنان چاق تاکید دارد و می توان از این تمرینات برای کاهش فشار خون در زنان چاق با پرفشاری خون استفاده کرد.