مقاله مقایسه تاثیر سه روش آموزشی سخنرانی، بحث گروهی و بسته آموزشی بر میزان آگاهی نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر تبریز در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۵۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر سه روش آموزشی سخنرانی، بحث گروهی و بسته آموزشی بر میزان آگاهی نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر تبریز در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بحث گروهی
مقاله آموزش سخنرانی
مقاله بسته آموزشی
مقاله آگاهی
مقاله سوءمصرف موادمخدر و دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نصرت آباد تورج
جناب آقای / سرکار خانم: باباپورخیرالدین جلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر سه روش آموزشی سخنرانی، بحث گروهی و بسته آموزشی بر میزان آگاهی نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر تبریز در سال ۱۳۹۰ بود. به این منظور در یک طرح شبه آزمایشی و بطور تصادفی خوشه ای از چهار دبیرستان شهر تبریز ۱۱۹ دانش آموز انتخاب شد که ۸۶ نفر از آنان در گروه آزمایش و ۳۳ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه محقق ساخته بعنوان پیش آزمون توسط سه گروه آزمایشی بحث گروهی، سخنرانی و بسته آموزشی و یک گروه کنترل تکمیل شد. سپس هر گروه آزمایشی شش جلسه آموزشی پیشگیری از اعتیاد را دریافت نمود. گروه کنترل برنامه عادی روزانه خود را گذراند. سپس از هر چهار گروه آزمایشی و کنترل پس آزمون به عمل آمد. بعد از جمع آوری داده ها با توجه به طرح تحقیق، با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون کوواریانس یک راهه (ANCOVA) و مقایسه دو تایی بونفرونی به کار برده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که آموزش بحث گروهی، سخنرانی و بسته آموزشی بر میزان آگاهی دانش آموزان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. روش آموزش بحث گروهی در مقایسه با گروه های سخنرانی و بسته آموزشی روی دانش آموزان افزایش معنی داری دارد. بنابراین این مطالعه نشان داد که آموزش بحث گروهی موثرترین روش تدریس در جهت افزایش میزان آگاهی نسبت به سوء مصرف موادمخدر می باشد.