مقاله مقایسه تاثیر سه تکنیک ترمیم کامپوزیت مستقیم، بر میزان مقاومت به شکست دندان های پره مولر درمان ریشه شده مطالعه آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۲۰۶ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر سه تکنیک ترمیم کامپوزیت مستقیم، بر میزان مقاومت به شکست دندان های پره مولر درمان ریشه شده مطالعه آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رزین کامپوزیت
مقاله گلاس آینومر سمنت
مقاله دنتین باندینگ اجنت
مقاله گلاس فایبر
مقاله تنش شکست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی یزدی هاله
جناب آقای / سرکار خانم: آرین نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی مقدم مهیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شکست دندان های اندو شده یکی از چالش های دندانپزشکی ترمیمی می باشد. دندان پره مولار به دلیل قرار گیری در معرض تنشهای استرسی کششی و شکل آناتومیکی نامناسب در معرض شکست بیشتری است. لذا هدف مطالعه حاضر مقایسه تاثیر مقاومت به شکست دندان های پره مولر فک بالا که تحت درمان ریشه قرار گرفته اند می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی و آزمایشگاهی بر روی ۶۰ دندان پره مولار فک بالا انجام شد که به طور تصادفی به ۴ گروه ۱۵ تایی تقسیم شدند و در ۴ گروه کامپوزیت بدون باند، کامپوزیت + گلاس آینومر، کامپوزیت + باندو کامپوزیت + پست فایبر ترمیم شدند. دندان ها به روش MOD آماده سازی شدند و کاسپ پالاتال آنها کوتاه شد. دندان های هر چهار گروه در دستگاه شبیه ساز جویدن قرار گرفتند تا تحت نیروی ۳۰ مگا پاسکال و ۱۲۰۰۰۰۰ دور قرار گیرند. با وارد کردن نیرو، آستانه تحمل فشار به دندان سنجیده شد. همچنین الگوی شکست به تفکیک قابل ترمیم و بدون قابلیت ترمیم ارزیابی گردید. از آزمون ANOVA برای آنالیز.
یافته ها: درکل گروهها و آزمون TUKEY Post-hoc برای مقایسه دو به دو گروهها استفاده شد. آستانه تحمل نیرو به طور معنی داری از گروه ۱ تا ۴ افزایش یافت و تفاوت در میان تمامی گروه ها معنی دار بود (p=0.000). همچنین الگوی شکست قابل ترمیم از گروه۱ تا ۴ روند افزایشی و برای الگوی غیر قابل ترمیم برعکس بود اما معنی دارنبود (p>0.05).
نتیجه گیری: استفاده از فایبر پست به همراه کامپوزیت می تواند مقاومت به شکست دندان پره مولر اندو شده را فزونی بخشد اما الگوی شکست در این ترمیم، بیشتر به صورت غیر قابل ترمیم می باشد.