مقاله مقایسه تاثیر سمانهای رزینی سلف ادهزیو و سمانهای رزینی با سیستم باندینگ سلف اچ بر میزان گیر فایبرپست DT light که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۱۴۲ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر سمانهای رزینی سلف ادهزیو و سمانهای رزینی با سیستم باندینگ سلف اچ بر میزان گیر فایبرپست DT light
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فایبر پست
مقاله سمان رزینی
مقاله استحکام باند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی انارکی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حوریزادگنجکار مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی مهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: از دست رفتن استحکام باند فایبرپستها بیشترین علت شکست آنها می باشد. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر سمانهای رزینی سلف ادهزیو Bifix SE و Clearfil SA luting وسمانهای رزینی با سیستم باندینگ سلف اچ Panvvia F. 2 و Bifix QM بر میزان استحکام باند فایبرپست Dt light بود.
مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی ۴۰ دندان پره مولر تک ریشه پس از درمان اندو و آماده سازی فضای پست جهت فایبرپست DT light بطور تصادفی به ۴ گروه ۱۰ تایی بر اساس سمان مصرفی تقسیم و تحت ۴۰۰۰ سیکل حرارتی (c55-5) قرار گرفتند. سپس مقاطع ۲ میلی متری از سه ناحیه تاجی ‚ میانی و اپیکالی ریشه ها تهیه و تحت تست push out قرار گرفتند. پس از آن تمام مقاطع با استریومیکروسکوپ جهت بررسی الگوی شکست مشاهده و از مقاطع تاجی هر گروه با توجه به الگوی شکست غالب یک نمونه بطور تصادفی انتخاب و توسط میکروسکوپ الکترونی بررسی و داده ها با آنالیز آماری T- test، two way ANOVA و Tukey test مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: میان دو دسته سمان سلف ادهزیو و سلف اچ باندینگ اختلاف معنی داری بدست نیامد. (P<0.4) بیشترین میزان استحکام باند مربوط به Bifix SE و کمترین مربوط به Clearfil SA luting که از لحاظ آماری معنی دار بود. (P<0.05) در سمانهای مورد بررسی میان نواحی مختلف ریشه اختلاف معنی داری بدست نیامد. (P>0.05) اما تاثیر متقابل سمان و نواحی مختلف ریشه معنی دار بود. (P<0.001) بیشترین الگوی شکست در سمانهای مورد بررسی از نوع ۴ (ادهزیو میان سمان و عاج) بود.
نتیجه گیری: به نظر می رسد میزان استحکام باند، تحت تاثیر سمان مصرفی و تاثیر متقابل سمان و نواحی مختلف ریشه است اما تحت تاثیر نواحی مختلف ریشه به تنهایی نمی باشد.