مقاله مقایسه تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک پری مالاک و پری بیوتیک فرمکتو بر شاخص های رشد، تغذیه و بازماندگی بچه ماهیان انگشت قد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک پری مالاک و پری بیوتیک فرمکتو بر شاخص های رشد، تغذیه و بازماندگی بچه ماهیان انگشت قد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبیوتیک
مقاله پری بیوتیک
مقاله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
مقاله تغذیه
مقاله رشد
مقاله بقا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی شایان
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فرد سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: سراجی پدرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروبیوتیکها میکروارگانیزم های زنده ای هستند که از طریق بهبود تعادل میکروبی روده تاثیرات مفیدی بر سلامتی میزبان دارند. تحقیقات صورت گرفته بر روی انواع ماهیان، سخت پوستان، نرمتنان و حتی پلانکتون ها حاکی از نقش مثبت سویه های پروبیوتیکی در آنها می باشد. روش دیگر جهت تعدیل باکتریهای مفید دستگاه گوارش، استفاده از ترکیبات پری بیوتیکی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر ترکیبات پروبیوتیکی، پری بیوتیکی پری مالاک و فرمکتو در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بوده است. بدین منظور آزمایشات در ۲۱ حوضچه سیمانی به ابعاد ۳×۰٫۵×۰٫۷ متر در ۷ تیمار آزمایشی با ۳ تکرار انجام گرفت. تعداد ۲۱۰۰ عدد بچه ماهی ۰٫۱۲±۲ گرمی تولید شده در مزرعه از تخم چشم زده یک مرکز تکثیر داخلی انتخاب و به تعداد ۱۰۰ عدد در هر حوضچه رهاسازی شدند. غذادهی با توجه به دمای آب و وزن ماهیها در طول دوره به نسبت ۳ تا ۵ درصد وزن بدن روزانه در سه نوبت صورت می گرفت. در مطالعه حاضر بکارگیری ترکیبات پری بیوتیکی و پروبیوتیکی به صورت معنی داری باعث بهبود شاخص های رشد و بازماندگی ماهیها گردید. بیشترین افزایش وزن و بیشترین درصد بازماندگی در تیمارهای ۳ و ۴ که ترکیبی از ۰٫۲ و ۰٫۴ گرم در کیلوگرم پری بیوتیک و غذا بودند دیده شد (p<0.05). حداکثر درصد افزایش وزن و بیشترین بازده پروتئین نیز در تیمار ۳ حاوی ۰٫۲ گرم در کیلوگرم پری بیوتیک، بدست آمد. بهترین ضریب تبدیل غذایی (FCR) درتیمار ۴ حاوی ۰٫۴ گرم در کیلوگرم پری بیوتیک، مشاهده شد. طبق نتایج بهترین جیره، جیره مکمل شده با ۰٫۲ درصد پری بیوتیک فرمکتو در تیمار ۳ بود.