مقاله مقایسه تاثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر شدت پسدرد در زنان چندزای زایمان کرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول آذر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر شدت پسدرد در زنان چندزای زایمان کرده
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله زیره سبز
مقاله چندزایی
مقاله مفنامیک اسید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلی مهین
جناب آقای / سرکار خانم: خادم احمدآبادی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: اصیلی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی حبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پس درد، یک پدیده معمول بعد از زایمان می باشد. داروها تاثیر مثبتی بر کاهش پس درد دارند، ولی ممکن است اثرات مضری داشته باشند. یکی از روش های کاهش درد، داروهای گیاهی می باشند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر شدت پس درد در زنان چندزای زایمان کرده انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی سه گروهه دوسوکور در سال ۱۳۸۵ بر روی ۱۰۵ زنی که ۴-۲ ساعت از زمان زایمان آنها گذشته بود و شدت پس درد متوسط تا شدید داشتند، انجام شد. افراد با تخصیص تصادفی در سه گروه (زیره سبز ۶۰۰ میلی گرمی، مفنامیک اسید ۲۵۰ میلی گرمی و دارونما) قرار گرفتند. میزان پس درد در زمان های قبل، هر یک ساعت تا ۶ ساعت بعد از مداخله توسط مقیاس تطابق دیداری (۱۰۰-۰ میلی متری) اندازه گیری و با یکدیگر مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱٫۵) و آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، کروسکال والیس،کاپلان مایر و آنالیز داده های طولی و مدل رگرسیون خطی انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: سه گروه قبل از مداخله از نظر میانگین شدت پس درد همگن بودند (۰٫۴۵۲=p). اما بعد از مداخله کاهش شدت پس درد در گروه مفنامیک اسید و زیره سبز بیشتر از دارونما بود. شدت پس درد در گروه زیره سبز نسبت به مفنامیک اسید، اختلاف آماری معنی داری نداشت ولی مفنامیک اسید نسبت به دارونما اختلاف آماری معناداری داشت (۰٫۰۰۱=p).
نتیجه گیری: زیره سبز بیشتر از پلاسبو و کمتر از مفنامیک اسید بر شدت پس درد موثر است.