مقاله مقایسه تاثیر رژیم نوری بر رشد، بقا و عوامل تغذیه ای در لارو و بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۵۳۳ تا ۵۴۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر رژیم نوری بر رشد، بقا و عوامل تغذیه ای در لارو و بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رژیم نوری
مقاله تغذیه
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله لارو
مقاله بچه ماهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نجدگرامی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: جواهری بابلی مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نور از عوامل مهم محیطی موثر در زندگی ماهیان به شمار می رود. در تحقیقی تاثیر رژیم نوری بر شاخص های رشد و بقا در لارو و بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان در ۴ تیمار نوری (۲۴L: 0D, 16L:8D, 8L: 16D, 0L: 24D) بررسی و مقایسه شد. در این تیمارها L و D به ترتیب برابر طول مدت روشنایی و تاریکی بودند. نتایج آزمایش اول نشان داد که لاروها در تیمار ۲۴ ساعت روشنایی دارای بیش ترین رشد، افزایش وزن بدن و ضریب رشد ویژه بودند که اختلاف معنی دار با ۲۴ ساعت تاریکی داشت (P<0.05) واکنش بچه ماهیان نیز نسبت به تغییرات نوری معنی دار و بیش ترین رشد، افزایش وزن بدن و ضریب رشد ویژه در تیمار ۸ ساعت روشنایی مشاهده شد که با ۲۴ ساعت تاریکی و روشنایی اختلاف معنی دار داشت. تاثیرات رژیم نوری بر روی بقا و ضریب تبدیل غذایی در لاروها و بچه ماهیان معنی دار نبود (P<0.05). نتایج این تحقیق نشان داد که تاثیر رژیم نوری در ماهی قزل آلای رنگین کمان به مرحله تکاملی این ماهی بستگی دارد و لاروها برخلاف بچه ماهیان در دوره های نوری طولانی دارای رشد بهتری هستند.