مقاله مقایسه تاثیر روش های آموزش حضوری و غیرحضوری کارکنان بهداشتی بر آگاهی مادران و تغییرات آنتروپومتریک شیرخواران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۷۴ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر روش های آموزش حضوری و غیرحضوری کارکنان بهداشتی بر آگاهی مادران و تغییرات آنتروپومتریک شیرخواران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش های آموزش
مقاله کارکنان بهداشتی
مقاله مادران شیرده
مقاله شیرخواران
مقاله اردبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماذنی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدزاده اربابی یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مشعوفی مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بسیاری از بیماری های دوره بزرگسالی ریشه در تغذیه زمان کودکی دارند و بخش عمده ای از الگوها و عادات غذائی انسان ها در کودکی شکل می گیرد. بکارگیری راهکارهایی مانند آموزش بهداشت برای بهبود الگوی تغذیه ای و ارتقای سطح سلامت مادران در صدر اولویت های بهداشت تغذیه ای قرار دارد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر روش های آموزش کارکنان بهداشت بر آگاهی مادران از تغذیه شیرخوار و تغییرات آنتروپومتریک شیرخواران آنان انتخاب و اجرا گردید.
روش کار: این طرح یک مطالعه شبه تجربی بود. در این طرح، تاثیر آموزش حضوری و غیرحضوری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهشی ما مادران دارای شیرخوار زیر ۶ ماه بود. در این مطالعه، تعداد ۳۰۳ نفر از ۱۶ مرکز بهداشتی بصورت تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها یک پرسش نامه معلم ساخته بود. یافته های این تحقیق در نرم افزار SPSS و با آمار توصیفی – تحلیلی آنالیز گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین سن مادران ۲۶٫۹±۵٫۸ بود، حدود ۱۰% مادران شاغل بوده و ۷۵% فقط از شیر خودشان برای تغذیه نوزاد استفاده می کردند. اختلاف معنی داری بین سطح دانش تغذیه مادران در مورد تغذیه کودکان قبل و بعد از آموزش تغذیه مشاهده شد (p<0.05). بین روش های آموزش و سطح آگاهی بعد از آموزش تفاوت معنی داری وجود داشت (p<0.05). اختلاف آماری معنی داری بین قد و وزن قبل و بعد از آموزش مشاهده گردید (p<0.05).
نتیجه گیری: هر چند آموزش حضوری کارکنان از آموزش غیرحضوری موثرتر بود، ولی هر دو روش در افزایش آگاهی مادران و تغییرات آنتروپومتریک کودکان موثر بودند. لذا باید انواع آموزش ها ارائه گردد تا آگاهی و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت مادران افزایش یابد. اما بایستی به آموزش چهره به چهره با انگیزه و آمادگی قبلی کارکنان، بیشتر توجه شود.