مقاله مقایسه تاثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی پنج مرحله ایی بایبی و سنتی بر خلاقیت و یادگیری دانش آموزان سال سوم راهنمایی در درس علوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی پنج مرحله ایی بایبی و سنتی بر خلاقیت و یادگیری دانش آموزان سال سوم راهنمایی در درس علوم
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوهای آموزشی
مقاله الگوی پنج مرحله ای بایبی
مقاله یادگیری
مقاله خلاقیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: علی آبادی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: درتاج فریبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه تاثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی پنج مرحله ایی بایبی وسنتی برخلاقیت ویادگیری دانش آموزان سال سوم راهنمایی در درس علوم بوده است. تحقیق حاضر از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم شهر قزوین که در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۹۱ مشغول به تحصیل بوده اند تشکیل می دهد. حجم نمونه در این پژوهش ۶۱ نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی بودند که نمونه گیری به دلیل محدودیت اجرا به صورت نمونه گیری در دسترس انجام شد. برای انتخاب نمونه، ابتدا یک مدرسه در شهر قزوین انتخاب شد و دو کلاس از دانش آموزان پایه سوم راهنمایی این مدرسه به عنوان نمونه پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها، فرم B آزمون تورنس و آزمون یادگیری محقق ساخته بود. به منظور جمع آوری اطلاعات ابتدا پایایی و روایی آزمون یادگیری محاسبه شد. سپس پیش آزمون یادگیری وخلاقیت بر روی کلیه آزمودنی های نمونه اجرا شد، به منظور تجزیه و تحلیل داده از آزمون آماری کوواریانس و T اختلافی استفاده شد. نتایج پس آزمون خلاقیت و یادگیری نشان داد که روش آموزش بر یادگیری و خلاقیت تاثیر دارد و این تاثیر به نفع گروه آزمایش بوده است.