مقاله مقایسه تاثیر رفتار درمانی شناختی و روان درمانی معنوی – مذهبی بر کاهش اضطراب پنهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات روانشناسی بالینی از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر رفتار درمانی شناختی و روان درمانی معنوی – مذهبی بر کاهش اضطراب پنهان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب پنهان
مقاله رفتار درمانی شناختی
مقاله روان درمانی معنوی – مذهبی
مقاله معنویت
مقاله مذهب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی رفتار درمانی شناختی و روان درمانی معنوی- مذهبی بر کاهش میزان اضطراب پنهان دانشجویان پسر ساکن در خوابگاه های دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است. این پژوهش از جمله پژوهش های نیمه آزمایشی است. با اجرای آزمون اضطراب کتل به منظور غربالگری، از بین دانشجویان خوابگاهی که دارای اضطراب بودند تعداد ۴۵ نفر به صورت تصادفی انتخاب و به طور گمارش تصادفی در سه گروه به حکم گروه آزمایشی اول (مداخله رفتار درمانی شناختی)، گروه آزمایشی دوم (مداخله روان درمانی معنوی – مذهبی) و گروه کنترل قرار گرفتند. اعضای گروه های آزمایشی هر یک در دوازده جلسه مداخله درمانی به صورت گروهی دو ساعت در هفته شرکت کردند و در گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نشد. در پایان مداخله درمانی، هر سه گروه بار دیگر با آزمون یاد شده مورد سنجش قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین دو شیوه درمانی در کاهش میزان اضطراب دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد، و هر دو شیوه درمانی به طور معنا داری (۰٫۰۵>P) در کاهش میزان اضطراب پنهان دانشجویان موثر است.