مقاله مقایسه تاثیر دو نوع بازیافت فعال و غیرفعال پس از ورزش درمانده ساز بر تغییرات شاخص های منتخب دستگاه ایمنی در دانشجویان مرد ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۵ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر دو نوع بازیافت فعال و غیرفعال پس از ورزش درمانده ساز بر تغییرات شاخص های منتخب دستگاه ایمنی در دانشجویان مرد ورزشکار
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازیافت فعال
مقاله بازیافت غیرفعال
مقاله پاسخ های ایمنی
مقاله ورزش درمانده ساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تبریزی آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: رواسی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: گائینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، مقایسه تاثیر دو نوع بازیافت فعال و غیرفعال بر تغییرات شاخص های منتخب دستگاه ایمنی پس از فعالیت ورزشی درمانده ساز در دانشجویان مرد ورزشکار است. به این منظور با استفاده از آزمون کوپر و سنجش BMI،۲۰  دانشجوی ورزشکار رشته آمادگی جسمانی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه اول (بازیافت فعال) و گروه دوم (بازیافت غیرفعال) تقسیم شدند. هر دو گروه پروتکل چندمرحله ای بروس را تا درماندگی انجام دادند و بلافاصله به مدت ۳۰ دقیقه دوره بازیافت خود را به پایان رسانیدند. آزمودنی های گروه اول در ۱۵ دقیقه ابتدایی با ۶۵ تا ۷۵ درصد ضربان قلب بیشینه روی نوارگردان فعالیت داشتند در حالی که گروه دوم این مدت زمان را به حالت درازکش سپری کردند. سپس هر دو گروه ۱۵ دقیقه بازیافت بعدی را در حالت نشسته به پایان رساندند. نمونه های خون، قبل، بلافاصله، ۱۵ و ۳۰ دقیقه پس از فعالیت درمانده ساز جمع آوری شد. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل واریانس طرح های تکراری، افزایش معنی داری شاخص های لکوسیت، لنفوسیت، مونوسیت، نوتروفیل، CD4،CD8  و کاهش نسبت CD4: CD8 را بلافاصله پس از پایان فعالیت نشان داد ( .(P£۰٫۰۵هر دو نوع بازیافت فعال و غیرفعال موجب کاهش معنی دار مقادیر CD4، CD8، لنفوسیت، مونوسیت و لکوسیت و کاهش غیرمعنی دار نوتروفیل و افزایش غیرمعنی دار نسبت CD4: CD8 شد که در کاهش مقادیر مذکور، تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت (.(P>0.05 در ضمن تمامی شاخص ها به غیر از مونوسیت در گروه اول، پس از هر دو نوع بازیافت تقریبا به سطوح استراحتی خود بازگشتند.