مقاله مقایسه تاثیر دو روش کیسه شن و بالشتک هوا بر عوارض بعد از آنژیوپلاستی شریان کرونری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۶۸ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر دو روش کیسه شن و بالشتک هوا بر عوارض بعد از آنژیوپلاستی شریان کرونری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژیوپلاستی شریان کرونری از راه پوست
مقاله کمردرد
مقاله خستگی
مقاله ناراحتی کشاله ران
مقاله هماتوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدس علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: باقری سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی راهب
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: یکی از مهم ترین عوارض بعد از آنژیوپلاستی شریان کرونری، خون ریزی و هماتوم در محل خروج کاتتر شریانی است. در کشور ما، هموستاز اولیه با فشار دست در محل خروج غلاف کاتتر انجام شده و سپس از کیسه شن و بی حرکتی مطلق به منظور حفظ هموستاز استفاده می شود. فشار کیسه شن و بی حرکتی اعمال شده منجر به ناراحتی قابل توجه بیمار می گردد. در این راستا و به منظور دست یابی به راهکاری برای کاهش عوارض بعد از آنژیوپلاستی، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر دو روش کیسه شن و بالشتک هوا بر کاهش عوارض بعد از آنژیوپلاستی شریان کرونری انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی ۸۰ بیمار کاندید آنژیوپلاستی بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب و به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه کیسه شن و بالشتک هوا قرار گرفتند. عوارض بعد از آنژیوپلاستی شامل کمردرد، خستگی و ناراحتی در کشاله ران در هر دو گروه در طول ۶ ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت. از مقیاس عددی اندازه گیری شدت درد جهت اندازه گیری کمردرد، خستگی و ناراحتی کشاله ران و مقیاس کریستن سن جهت اندازه گیری هماتوم استفاده شد.از نرم افزار SPSS نسخه ۱۷ به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. هم چنین p<0.05 به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: از نظر شدت کمر درد، خستگی و ناراحتی کشاله ران، بلافاصله بعد از خروج غلاف در دو گروه اختلاف معنی داری به لحاظ آماری وجود نداشت ولی در مراحل بعدی در گروه کیسه شن افزایش داشت (
p<0.001). نیاز به دریافت مخدر در گروه کیسه شن بیش تر بود (p=0.0025). میزان بروز هماتوم در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (p=0.314).
استنتاج: بر اساس یافته های این مطالعه، به کار بردن بالشتک هوا در محل خروج غلاف کاتتر، سبب افزایش بروز هماتوم و خون ریزی نشده و باعث کاهش قابل ملاحظه شدت کمردرد و ناراحتی بیمار می شود بنابراین سبب کاهش نیاز به دریافت داروهای مسکن شده و از طرفی با فراهم نمودن امکان تغییر وضعیت بیمار در تخت بعد از خروج غلاف کاتتر سبب افزایش راحتی وی می گردد.