مقاله مقایسه تاثیر دو روش سخنرانی و ارائه جزوه بر یادگیری و رضایت دانشجویان پرستاری از روش تدریس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مراقبت های نوین از صفحه ۲۸۵ تا ۲۹۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر دو روش سخنرانی و ارائه جزوه بر یادگیری و رضایت دانشجویان پرستاری از روش تدریس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تدریس
مقاله یادگیری
مقاله مواد آموزشی
مقاله دانشجویان پرستاری
مقاله آموزش پرستاری
مقاله رضایت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ریحانی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: پورغزنین طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: عجم محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آموزش پرستاری، زمانی می تواند پویایی خود را حفظ کند که به سمت نوآوری ها و استفاده از روش های نوین تدریس و یادگیری پیش رود. دستیابی به چنین هدفی مستلزم این است که مدرسان، در طراحی تدریس، از شیوه های نوین آموزشی استفاده کنند؛ مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر جزوه آموزشی، بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان پرستاری انجام شد.
روش تحقیق: این مطالعه نیمه تجربی، بر روی ۲۸ دانشجوی ترم شش پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد که مشغول کارآموزی در بخش کودکان بیمارستان امام رضا (ع) بودند، انجام شد. دانشجویان، به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. محتوای آموزشی، در گروه آزمون به صورت استفاده از جزوه آموزشی و در گروه شاهد به روش معمول سخنرانی ارائه شد. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ای شامل سه بخش مشخصات فردی، آزمون سنجش یادگیری و پرسشنامه بررسی میزان رضایت دانشجویان و یک سوال باز، بعد از تایید روایی و پایایی (آلفاکرونباخ۰٫۸۲ ) استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و نرم افزار SPSS (ویرایش۱۱٫۵ ) در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره پس آزمون، در گروه جزوه ۱۷٫۱۶±۱٫۱۸ و در گروه سخنرانی ۱۵٫۶۶±۱٫۴۵ بود که نسبت به قبل از آموزش، افزایش معنی داری داشت (P=0.001). میزان یادگیری در روش جزوه بیشتر از روش سخنرانی بود (P=0.015)؛ همچنین میزان رضایت دانشجویان از شیوه آموزش به روش جزوه (۴۵٫۵۷±۵٫۶۶) به طور معنی داری از روش سخنرانی (۳۱٫۵۰±۷٫۷۳) بیشتر بود (P<0.001).
نتیجه گیری: از آنجا که بیشتر واحدهای تخصصی پرستاری به شکل کارآموزی و در بالین اجرا می شود، استفاده از جزوه آموزشی در بالین بیمار، به عنوان یک روش آموزشی دانشجومحور توصیه می شود.