مقاله مقایسه تاثیر دو روش تدریس به شیوه ارائه مثال آموزشی حل شده کامل و ارائه مثال به شیوه حل شده ناقص بر بار شناختی دانشجویان در درس زبان تخصصی پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۲۹۱ تا ۳۰۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر دو روش تدریس به شیوه ارائه مثال آموزشی حل شده کامل و ارائه مثال به شیوه حل شده ناقص بر بار شناختی دانشجویان در درس زبان تخصصی پزشکی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله مثال آموزشی
مقاله بارشناختی
مقاله روش تدریس
مقاله زبان تخصصی پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احدی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده از مثال های آموزشی یکی از روش های کاهش بار شناختی و تسهیل یادگیری است. روش های مختلفی برای ارائه مثال وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر دو روش آموزش به شیوه ارائه مثال حل شده کامل و آموزش به شیوه ارائه مثال حل شده ناقص بر میزان بار شناختی دانشجویان در درس زبان تخصصی پزشکی است.
روش ها: در یک مطالعه نیمه تجربی در دانشکده پرستاری و پیراپزشکی سمنان سال ۹۱، ۷۷ دانشجو که درس زبان تخصصی پزشکی را برای اولین بار انتخاب نموده بودند به صورت تصادفی در دو گروه آموزش به روش ارائه مثال حل شده کامل و آموزش به روش ارائه مثال حل شده ناقص (کامل کردنی) مورد آموزش قرار گرفتند. میزان بارشناختی دانشجویان هنگام مطالعه و آزمون در دو گروه با استفاده از ابزار بررسی تلاش ذهنی یا بارشناختی اندازه گیری شد. یافته ها با استفاده از آزمون های آماری پارامتری مورد مقایسه قرار گرفت.
نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد که میانگین نمره بارشناختی دانشجویان از مجموع۳۶ نمره در گروه مثال حل شده کامل در حین مطالعه (۱۶٫۶۸±) و حین آزمون (۹۸٫۵±۲۶٫۵۹) بود و میانگین نمره بارشناختی دانشجویان درگروه مثال کامل کردنی حین مطالعه (۷۹٫۵±۳۳٫۱۷) و حین آزمون (۱۵٫۵±۵۵٫۲۶) بود. آزمون های آماری اختلاف معناداری بین بارشناختی دو گروه حین مطالعه و حین آزمون نشان نداد. اما بارشناختی دانشجویان حین مطالعه دوره کاردانی فوریت های پزشکی (۲۴٫۵±۲۱٫۲۱) بود که از رشته کارشناسی فوریت های پزشکی (۶۴٫۵±۶۳٫۱۵) و کارشناسی اتاق عمل (۰۵٫۵±۹٫۱۳) به طور معناداری بیشتر بود (p=0.001). یافته ها نشان داد که بین بارشناختی حین مطالعه و حین آزمون ارتباط وجود دارد(p=0.01)
نتیجه گیری: در این مطالعه گرچه بارشناختی در گروه مثال حل شده کامل و گروه مثال کامل کردنی اختلاف معناداری نداشت اما می تواند به عنوان یک روش آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. گرچه لازم است مطالعات بیشتری با توجه به ساختار مثال ها و با مشارکت دانشجویان در مثال های آموزشی و استفاده از مثال های آموزشی متنوع انجام شود.