مقاله مقایسه تاثیر دو روش آموزش عملی و چند رسانه ای در احیای قلبی و ریوی برمیزان یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال ۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۳۷۶ تا ۳۸۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر دو روش آموزش عملی و چند رسانه ای در احیای قلبی و ریوی برمیزان یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال ۹۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احیای قلبی و ریوی
مقاله چند رسانه ای
مقاله عملی
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانپور ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: امری پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: خفری ثریا
جناب آقای / سرکار خانم: رزاقی اوجی تالاری فاطره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: روش آموزش نقش مهمی را در کیفیت آموزش بر عهده دارد. جهت بهبود کیفیت آموزش احیای قلبی و ریوی (CPR)از روشهای مختلف آموزشی استفاده می گردد . هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای دو روش آموزش عملی و چند رسانه ای (Multimedia) CPR برمیزان یادگیری دانشجویان پزشکی می باشد.
روش کار: این مطالعه نیمه تجربی در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه علوم پزشکی بابل بر روی۵۱ نفر از دانشجویان پزشکی انجام شد. دانشجویان به صورت تصادفی به دو گروه آموزش عملی(۲۵ نفر) و چند رسانه ای (۲۶ نفر) تقسیم شدند. در هر دو گروه تست قبل و بعد از آموزش انجام گرفت و اطلاعات از طریق پرسشنامه و چک لیست جمع آوری شد. پس از ورود اطلاعات به رایانه برای تحلیل نتایج از نرم افزار های مناسب و آزمونهای تیاستفاده شد.
نتایج: نتایج یافته ها نشان داد که مقایسه آزمون پس آزمون بین دو روش عملی و چند رسانه ای بجز در روش انجام شوک الکتریکی، در تشخیص وقفه قلبی تنفسی و انجام CPR، Intubation، LMA گذاری و در پاسخ پرسشنامه از نظر دانش و مهارت تفاوت معنی داری وجود داشت (گروه عملی بهتر بوده است.) (p<0.001)
همچنین مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه، در عنوان های آموزشی Intubation و LMA به طور معنی داری با هم اختلاف داشتند (گروه عملی بهتر بوده استچ)(p<0.01)
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که میزان آگاهی و عملکرد در گروهی که کار عملی همراه با تئوری صورت گرفت بیشتر از گروه چند رسانه ای بوده است.