مقاله مقایسه تاثیر دو روش آموزش به شیوه بازی و سنتی بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی مدرسه از صفحه ۶۲ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر دو روش آموزش به شیوه بازی و سنتی بر انگیزه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش تدریس مبتنی بر بازی
مقاله روش تدریس سنتی
مقاله انگیزه ریاضی
مقاله پیشرفت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درتاج فریبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش مقایسه میزان تاثیر دو روش آموزش به شیوه بازی و سنتی برانگیزه و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پسر سال سوم ابتدایی شهر تهران بوده است، روش تحقیق، نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه استفاده گردید، حجم نمونه متشکل از ۶۰ نفر دانش آموز پسر سال سوم ابتدایی است که ۳۰ نفرآن ها گروه آزمایش و ۳۰ نفر گروه گواه بوده است و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابتدا محقق از میان مدارس ابتدایی منطقه ۷ یک مدرسه، سپس از میان چهار کلاس سوم این مدرسه دو کلاس را انتخاب کرد، بعد از آن یک کلاس را به گروه آزمایش و کلاس دیگر را به گروه گواه واگذار کرد. ابزارهای سنجش – در این پژوهش شامل پرسش نامه انگیزه ریاضی، آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته و آزمون هوش ریون بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و در بخش استنباطی از تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین های انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آموزش دیده با روش بازی و دانش آموزان آموزش دیده با روش سنتی، از نظر آماری تفاوت معنادار وجود دارد؛ بدین صورت که میزان انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که به روش تدریس بازی آموزش دیده بودند نسبت به دانش آموزانی که به روش تدریس سنتی آموزش دیده بودند، بیشتر بود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که آموزش به شیوه بازی نقش پررنگ و با اهمیتی در افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد.