مقاله مقایسه تاثیر دهانشویه اکیناسه و کلرهگزیدین بر بهداشت دهان بیماران اینتوبه بستری در بخش های مراقبت ویژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۱۹ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر دهانشویه اکیناسه و کلرهگزیدین بر بهداشت دهان بیماران اینتوبه بستری در بخش های مراقبت ویژه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراقبت ویژه
مقاله کلرهگزیدین
مقاله اکیناسه
مقاله بهداشت دهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرآبادی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی کوروش
جناب آقای / سرکار خانم: غزنوی راد احسان اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تامین بهداشت دهان در بیماران با لوله تراشه یکی از مهمترین وظایف پرستاران می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دو محلول دهانشویه (اکیناسه و کلرهگزیدین) بر بهداشت دهان بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که در آن ۷۰ بیمار دارای لوله تراشه از طریق دهان، فاقد حساسیت به ترکیبات گیاهی با سن ۶۵-۱۸ سال با نمونه گیری ساده در مطالعه وارد شده و بصورت تصادفی ساده به دو گروه مداخله (اکیناسه) و کنترل (کلرهگزیدین) تقسیم شدند. در هر گروه ۳۵ نفر قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات (قبل و بعد از مداخله) از چک لیست سلامت دهان استفاده گردید. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مجذور کای، فیشر، کولموگروف اسمیرنوف، من ویتنی یو، و فریدمن تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: بیماران گروه مداخله و کنترل از نظر ویژگی های دموگرافیک، بهداشت دهان و سایر خصوصیات مشابه بودند. بهداشت دهان بیماران گروه اکیناسه بعد از مداخله بطور معناداری بهبود یافت (P<0.0001). همچنین بهداشت دهان بیماران گروه کلرهگزیدین بعد از مداخله بطور معناداری بهبود یافت (P<0.0001). بهداشت دهان بیماران گروه مداخله و کنترل بعد از ۴ روز مشابه بود (P=0.27). بعبارت دیگر تاثیر اکیناسه بر بهداشت دهان همانند کلرهگزیدین می باشد.
نتیجه گیری: مقایسه تاثیر دهانشویه اکیناسه و کلرهگزیدین نشان داد بهداشت دهان بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه به یک میزان بهبود یافت. با توجه به مزیت های ترکیبات گیاهی می توان اکیناسه را به عنوان یک جایگزین مناسب برای کلرهگزیدین مطرح نمود.