مقاله مقایسه تاثیر درمان با انسولین تنها و انسولین به علاوه سولفونیل اوره در بیماران دیابتی نوع دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۵ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر درمان با انسولین تنها و انسولین به علاوه سولفونیل اوره در بیماران دیابتی نوع دو
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت نوع دو
مقاله انسولین
مقاله سولفونیل اوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی پور سیما
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمد سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: قانعی لاله
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل زاده ها ندا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: جهت کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع دوکه به داروهای خوراکی قند خون پاسخ مناسبی نمی دهند، انسولین تجویز می شود. دست یابی به کنترل مناسب قند خون با انسولین مستلزم زمان طولانی و میزان بالای انسولین است.
هدف: مطالعه به منظور مقایسه تاثیر درمان با انسولین همراه با سولفونیل اوره با انسولین تنها در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.
مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی در سال ۱۳۸۸ بر روی ۴۵ بیمار دیابتی سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی با عدم پاسخ مناسب به داروهای خوراکی انجام شد که به طور تصادفی به دو گروه درمان انسولین تنها و انسولین همراه با سولفونیل اوره تقسیم شدند. میانگین قند خون قبل و پس از غذا، انسولین دریافتی و افزایش وزن در فواصل زمانی ماهانه تا ۳ ماه بررسی و داده ها با آزمون های آماری تی و مجذور کای تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین قند خون ناشتا در گروه درمان ترکیبی در پایان ماه اول و سوم به ترتیب ۱۴۶٫۳±۲۱٫۱ و ۱۲۶٫۹±۱۰٫۲ میلی گرم در دسی لیتر و در گروه درمان انسولین تنها ۱۶۶٫۱±۲۸٫۷ و ۱۴۴٫۵±۲۰٫۹ میلی گرم در دسی لیتر بود (به ترتیب P=0.01 و P=0.001). میانگین قند خون پس از صبحانه در پایان ماه سوم در گروه درمان ترکیبی در مقایسه با درمان انسولین تنها کم تر بود (P=0.009). اختلاف میانگین میزان انسولین در پایان ماه سوم در دو گروه معنی دار بود (P<0.001).
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، درمان ترکیبی انسولین با سولفونیل اوره در مقایسه با درمان انسولین تنها باعث بهبود سریع تر کنترل قند خون می شود و میزان انسولین مورد نیاز روزانه نیز بسیار کم تر است.