مقاله مقایسه تاثیر دانش پیشگیری از بیماری و بهسازی محل سکونت در کنترل لیشمانیوز پوستی: یک تجربه طبیعی در شهر بم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۲۴۷ تا ۲۵۸ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر دانش پیشگیری از بیماری و بهسازی محل سکونت در کنترل لیشمانیوز پوستی: یک تجربه طبیعی در شهر بم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش پیشگیری
مقاله بهسازی منازل
مقاله لیشمانیوز پوستی نوع شهری
مقاله تجربه طبیعی
مقاله شهر بم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افلاطونیان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: افلاطونیان بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هنوز ناشناخته های زیادی در مورد پیشگیری، کنترل و درمان لیشمانیوز پوستی نوع شهری که مخزن اصلی آن انسان است وجود دارد. شهرستان بم یکی از کانون های قدیمی این بیماری است که در حال حاضر به صورت یک مرکز آموزش و پژوهش بین المللی مطرح می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر دانش پیشگیری و بهسازی منازل مسکونی بر کنترل لیشمانیوز پوستی و مبتنی بر یک تجربه طبیعی در شهر بم انجام گرفت.
روش: در این مطالعه تحلیلی مبتنی بر مداخله طبیعی زلزله، نمونه گیری به صورت تصادفی و خوشه ای از محله های آلوده شهر در دو مقطع از زمان قبل و بعد از زلزله انجام شد. در دو بررسی با روش یکسان با مراجعه به منازل مسکونی و بازدید وضعیت بهداشت محیط خانه ها و پرسش از اعضای خانوارها در مورد سابقه ابتلا در سه سال اخیر هر دوره، داده ها در پرسشنامه های مربوطه ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS با آزمون های t و مجذور مربعات و رگرسیون خطی با (P<0.05) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: سطح دانش پیشگیری از لیشمانیوز پوستی و بهسازی منازل مسکونی به طور معنی داری در سال ۱۳۸۹ (بعد از زلزله) بالاتر از سال ۱۳۷۱ (قبل از زلزله) بوده است (P<0.0001). اما میزان آگاهی در هیچیک از دو دوره به طور مستقیم تاثیری در میزان بروز نداشته است در حالی که بهسازی منازل مسکونی در کاهش میزان بروز موثر بوده و از نظر آماری به شدت معنی دار می باشد (P<0.0001). در منازل مسکونی که بهسازی بهتری داشتند، سطح دانش پیشگیری از بیماری در بین سرپرستان خانوار هم بالاتر (ضریب همبستگی ۰٫۷ و سطح معنی داری P<0.001) بود.
نتیجه گیری: از آنجایی که زلزله تغییرات اساسی در شرایط زندگی از جمله نحوه ساخت و ساز منازل و افزایش آگاهی پیشگیری از بیماری ایجاد نموده است، بهسازی محیط به طور مستقیم و افزایش آگاهی به طور غیرمستقیم در کاهش میزان بروز لیشمانیوز موثر بوده است. به طوری که افراد دارای دانش پیشگیری بالاتر منازل مسکونی بهداشتی، بی نقص و یا با نقص کمتری ساخته اند در نتیجه برای کنترل و یا برنامه حذف منطقه ای لیشمانیوز پوستی نوع شهری در کنار درمان به موقع بهسازی منازل مسکونی با مشارکت مردم توصیه می شود.