مقاله مقایسه تاثیر تمرینات تناوبی و تداومی بر برخی عوامل خطرزای قلبی – عروقی زنان جوان چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۷۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر تمرینات تناوبی و تداومی بر برخی عوامل خطرزای قلبی – عروقی زنان جوان چاق
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین تناوبی
مقاله تمرین تداومی
مقاله لیپوپروتئین ها
مقاله زنان چاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرنژاد علی
جناب آقای / سرکار خانم: سوری رحمن
جناب آقای / سرکار خانم: سیاح منصور
جناب آقای / سرکار خانم: دوخت بیگدلی منظر
جناب آقای / سرکار خانم: احترام حسن
جناب آقای / سرکار خانم: امیرشقاقی فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی بر برخی عوامل خطرزای قلبی – عروقی زنان جوان چاق بود. به این منظور ۳۶ آزمودنی چاق غیرفعال با شاخص توده بدنی بالای ۳۰ انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه ۱۲ نفری (گروه تمرین تناوبی با میانگین و انحراف استانداردهای قد، وزن و سن  163.2±۵٫۸سانتی متر، ۸۶٫۸±۱۱٫۸ کیلوگرم و۲۰٫۷±۱٫۳  سال؛ گروه تمرین تداومی با میانگین و انحراف استانداردهای قد، وزن و سن ۱۶۰٫۲±۶٫۴ سانتی متر،  83.8±۹٫۵کیلوگرم و  22.1±۲٫۲سال) و گروه کنترل میانگین و انحراف استانداردهای قد، وزن و سن  166±۷٫۱سانتی متر،  86.6±۱۰٫۵کیلوگرم و  22±۲٫۴سال تقسیم شدند. گروه تمرین تناوبی مسافت ۸۰۰ متر را به صورت ۴ دوی ۲۰۰ متری با شدت ۸۰ تا ۹۰ درصد ضربان قلب ذخیره و زمان استراحت ۱ به ۳ و گروه تمرین تداومی مسافت ۸۰۰ متر را با شدت ۶۰ تا ۷۰ درصد ضربان قلب ذخیره فعالیت خود را به مدت ۸ هفته و هفته ای ۳ جلسه آغاز کردند. در گروه تناوبی هر هفته ۴۰۰ متر به صورت ۲ دو ۲۰۰ متری و در گروه تداومی هم هر هفته ۴۰۰ متر به مسافت اولیه اضافه می شد. قبل از شروع و پس از پایان پروتکل تمرین، سطوح لیپید و لیپوپروتئین های خون با استفاده از روش آنزیمی و با دستگاه اتوآنالایزر آلفا X اندازه گیری شد. گروه کنترل فقط در پیش آزمون و پس آزمون شرکت کرد. به منظور تعیین تاثیر نوع فعالیت های بدنی از روش های آماری تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t وابسته و پس آزمون LSD استفاده شد. یافته ها نشان داد در گروه تناوبی TC و HDL به ترتیب به طور معنی داری کاهش و افزایش یافتند. همچنین در گروه تداومی HDL به طور معنی داری افزایش و LDL، TC،VLDL  و وزن آزمودنی ها به طور معنی داری کاهش یافت (P>0.05). نتایج بین گروهی نشان داد تغییرات وزن، VDLD، HDL، TC، در پس آزمون گروه های تداومی، تناوبی و کنترل معنی دار است (P>0.05). این اختلاف های معنی دار بین گروه کنترل با گروه های تداومی و تناوبی است. تغییرات سطوح TG و LDL در پس آزمون گروه ها معنی دار نیست. در نهایت مشخص شد هر دو روش تمرینات سبب تغییرات مثبت در عوامل خطرزای قلبی – عروقی می شود.