مقاله مقایسه تاثیر تدریس به شیوه طرح تدریس اعضای تیم و سخنرانی بر یادگیری و انگیزش تحصیلی دانشجویان پرستاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مراقبت های نوین از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر تدریس به شیوه طرح تدریس اعضای تیم و سخنرانی بر یادگیری و انگیزش تحصیلی دانشجویان پرستاری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح تدریس اعضای تیم
مقاله سخنرانی
مقاله یادگیری
مقاله انگیزش تحصیلی
مقاله دانشجویان پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقرب مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: ناطقی کبری
جناب آقای / سرکار خانم: شریف زاده غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یافتن راهکارهایی موفق در جهت افزایش انگیزه و یادگیری دانشجویان پرستاری از مهمترین اولویتهای آموزش پرستاری به شمار می آید. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر آموزش به شیوه طرح تدریس اعضای تیم Team Member Teaching Design (TMTD) و سخنرانی بر یادگیری و انگیزش تحصیلی دانشجویان پرستاری می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی میدانی شاهددار تصادفی کلیه دانشجویان ترم شش پرستاری شاغل به تحصیل در نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۱ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شامل ۳۶ نفر انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند، در یک گروه تدریس پرستاری در فوریت و بحران طی مدت پنج جلسه به روش سخنرانی و گروه دیگر به روش TMTD ارائه گردید. پیشرفت تحصیلی قبل و بعد هر جلسه و در کل و انگیزش تحصیلی با پرسشنامه هارتر که در مطالعات قبلی روایی و پایایی آن تایید شده است، مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۵٫۵ و آزمون های آماری Paired T Test،  Chi-Square و Independent T Testدر سطح a£۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین نمره آزمون پایانی و آزمون جلسات پنجگانه در هر دو گروه TMTD و سخنرانی افزایش معناداری داشت و میانگین افزایش نمره قبل و بعد از مداخله در گروه TMTD،۲۱±۱٫۶  و در گروه سخنرانی ۳±۱۸٫۲ بود (p=0.01). میانگین نمره انگیزش تحصیلی در گروه TMTD افزایش معناداری نشان داد و در گروه سخنرانی کاهش یافت و تغییرات بین دو گروه معنادار بود (p=0.001).
نتیجه گیری: روش TMTD می تواند به طور موثری یادگیری و انگیزش تحصیلی دانشجویان را افزایش دهد، لذا می توان از این روش به صورت وسیعتر در آموزش دانشجویان استفاده کرد.