مقاله مقایسه تاثیر به کارگیری لوح فشرده و نمایش عملی بر مهارت اندازه گیری علایم حیاتی در دانشجویان پرستاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در آموزش پرستاری از صفحه ۴۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر به کارگیری لوح فشرده و نمایش عملی بر مهارت اندازه گیری علایم حیاتی در دانشجویان پرستاری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش های آموزش
مقاله نمایش عملی
مقاله لوح فشرده
مقاله مهارت
مقاله علایم حیاتی
مقاله دانشجوی پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متوسلیان منیره
جناب آقای / سرکار خانم: نصیریانی خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توسعه مهارت های بالینی برای دانشجویان پرستاری جزء حیاتی برنامه آموزش پرستاری می باشد. یادگیری با کمک کامپیوتر به عنوان یک استراتژی با ارزش در تدریس و یادگیری تئوری یاد شده است اما در دروس عملی نیاز به تحقیقات بیشتری می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر لوح فشرده و نمایش عملی بر یادگیری مهارت اندازه گیری علایم حیاتی دانشجویان پرستاری انجام شده است.
روش: این پژوهش از نوع تجربی به روش قبل و بعد است که به مقایسه تاثیر دو روش آموزشی نمایش عملی و لوح فشرده بر مهارت اندازه گیری علایم حیاتی در دانشجویان نیمسال اول کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال ۹۰-۱۳۸۹ در دو گروه می پردازد. دانشجویان پرستاری به صورت هدفمند انتخاب و سپس به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه قرار گرفتند حجم نمونه متشکل از ۳۵ نفر در هر گروه بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اطلاعات فردی و مقیاس درجه بندی اندازه گیری علایم حیاتی بود که با استفاده از مصاحبه و مشاهده تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS v.16 صورت گرفت.
یافته ها: براساس یافته ها میانگین نمره مهارت اندازه گیری نبض پس از اجرای لوح فشرده
۶۶٫۸۸±۵٫۶۰ و پس از اجرای نمایش عملی ۶۲٫۶۶±۸٫۴۱، میانگین نمره مهارت اندازه گیری درجه حرارت پس از اجرای لوح فشرده ۸۵٫۴۴±۱۵٫۷۳ و پس از اجرای نمایش عملی ۸۱٫۹۴±۱۳٫۵۰، میانگین نمره سنجش تنفس پس از اجرای لوح فشرده ۱۵٫۴۴±۱٫۶۱ و پس از اجرای نمایش عملی ۱۳٫۲۲±۲٫۵۸، میانگین نمره مهارت اندازه گیری فشارخون پس از اجرای لوح فشرده ۴۵٫۲۲±۴٫۱۶ و پس از اجرای نمایش عملی ۴۴٫۱۹±۴٫۱۴ بود و در کل میانگین مهارت اندازه گیری علایم حیاتی در گروه لوح فشرده ۲۱۲٫۹۸±۲۷٫۱ و در گروه نمایش عملی ۲۰۳٫۰۱±۲۸٫۶۳ بود که ۲۳٫۴۵=T، P=0.05تفاوت معناداری داشت.
نتیجه گیری: براساس یافته ها به کارگیری لوح فشرده در مقایسه با نمایش عملی که به صورت معمول برای آموزش مهارت اندازه گیری علایم حیاتی در دانشجویان پرستاری استفاده می شود موجب یادگیری بیشتر مهارت گردیده است بنابراین آموزش با استفاده از لوح فشرده به عنوان یک شیوه آموزشی مستقل جهت برآورده نمودن اهداف آموزشی دروس عملی همچون اندازه گیری علایم حیاتی پیشنهاد می گردد.