مقاله مقایسه تاثیر بذر کتان و سویا بر گرگرفتگی دوران یائسگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۵۲ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر بذر کتان و سویا بر گرگرفتگی دوران یائسگی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یائسگی
مقاله گرگرفتگی
مقاله بذر کتان
مقاله سویا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری ترکستانی نعیمه
جناب آقای / سرکار خانم: داوودآبادی فراهانی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گرگرفتگی به عنوان یکی از عوارض شایع و آزار دهنده یائسگی بر کیفیت زندگی افراد یائسه تاثیر زیادی گذاشته است. یکی از درمان های مطرح هورمون درمانی جایگزینی فیتو استروژن ها هستند، بنابراین محققین برآن شدند تا پژوهش حاضر را با هدف بررسی تاثیر بذر کتان و سویا بر گرگرفتگی حاصل از یائسگی انجام دهند.
مواد و روش ها: طی یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده ۹۰ زن یائسه که با شکایت گرگرفتگی به درمانگاه های شهر اراک مراجعه کرده بودند به سه گروه مساوی تقسیم شدند پس از اخذ رضایت کتبی داروهای گیاهی که در بسته های مشابه قرار داشتند به صورت تصادفی ساده، به گروه اول روزانه ۲۵ گرم بذر کتان، به گروه دوم ۲۵ گرم سویا و گروه شاهد ۲۵ گرم آرد گندم برای مدت ۸ هفته متوالی داده شد. عدم قاعدگی در ۱۲ ماه اخیر، داشتن فشارخون طبیعی، عدم مصرف داروهای ضد اضطراب، ضد افسردگی، هورمون های استروژن و پروژسترون در ۶ ماه اخیر، آنتی کواگولانت ها، داروهایی مثل ایبوپروفن، و عدم ابتلا به آسم و آلرژی معیارهای ورود به مطالعه بودند و معیارهای خروج از مطالعه شامل: عدم مصرف صحیح داروهای گیاهی، ایجاد تحریکات پوستی و حساسیت به داروها و تغییر محل زندگی بودند. در آغاز مطالعه، هفته چهارم و هفته هشتم، شدت و دفعات گرگرفتگی بررسی و با آزمون فریدمن و کروسکال – والیس مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: شدت گرگرفتگی بین گروه های درمانی بذر کتان، سویا و آرد گندم، در هفته های اول و چهارم و هشتم، تفاوت معناداری دارند، P<0.001، هر چند که بین سه گروه در شروع، میانه و پایان مطالعه تفاوت معناداری دیده نشد، P شروع مطالعه ۰٫۶۵ در هفته چهارم یعنی میانه مطالعه ۴۸۵ و P در پایان مطالعه ۰٫۴۰۹ به دست آمد. تعداد دفعات گرگرفتگی بین سه گروه در سه زمان تفاوت معنادار نداشت اما در هفته هشتم اختلاف معنادار مشاهده گردید و کمترین تعداد دفعات گرگرفتگی در گروه سویا مشاهده شد.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که بذر کتان و سویا تعداد و شدت گرگرفتگی در زنان یائسه مورد مطالعه را کاهش داده است و برای کاهش دفعات گرگرفتگی در پایان مطالعه گروه سویا کاهش بیشتری از دیگر گروه ها داشته است.