مقاله مقایسه تاثیر افزودن توپیرامات، در مقایسه با دارونما در کاهش علایم ترک در بیماران وابسته به اپیوئیدها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۴۶۴ تا ۴۷۲ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر افزودن توپیرامات، در مقایسه با دارونما در کاهش علایم ترک در بیماران وابسته به اپیوئیدها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپیوئید
مقاله توپیرامات
مقاله سم زدایی
مقاله علایم ترک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظهیرالدین علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی حنیف
جناب آقای / سرکار خانم: شمس جمال
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی اردانی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: نیکجو علی
جناب آقای / سرکار خانم: راجزی سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی مغانی مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی بیمرغ محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فریدحسینی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از این مطالعه، ارزیابی میزان تاثیر توپیرامات در بیماران تحت درمان جهت کاهش علایم ترک اپیوئیدها می باشد.
روش کار: در این کارآزمایی بالینی دو سوکور تصادفی شده در سال ۱۳۹۱ در شهر مشهد، درمان کمکی با توپیرامات در بیماران تحت سم زدایی با درمان کمکی متادون با تجویز دارونما به مدت دو هفته مقایسه گردید. جامعه ی آماری مطالعه شامل بیماران مرد مراجعه کننده به مرکز اعتیاد بیمارستان روان پزشکی ابن سینا بود که به طور نمونه گیری در دسترس، ۴۲ بیمار مرد بستری ۱۹-۵۹ ساله با تشخیص وابستگی به اپیوئید مطابق معیارهای چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، انتخاب شده و در دو گروه دریافت تصادفی توپیرامات (۱۰۰ میلی گرم روزانه) یا دارونما به مدت دو هفته در شرایط دوسوکور قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری شدت علایم ترک، پرسش نامه ی علایم محرومیت از مواد مخدر بود که در پنج نوبت (روزهای ۱، ۳، ۵، ۷ و ۱۴) انجام شد. داده ها با آمار توصیفی، آزمون های تحلیلی نظیر آنوا و نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
نتایج: در هر دو گروه، شدت علایم ترک، روند رو به کاهش معنی داری داشت اما تفاوت معنی-داری در شدت علایم در بین دو گروه توپیرامات و دارونما دیده نشد (p>0.05)
نتیجه گیری: استفاده از توپیرامات (دوز ۱۰۰ میلی گرم روزانه به مدت دو هفته) در مقایسه با دارونما در کاهش علایم حاد خودابرازگرایانه در ترک اپیوئید تفاوت معنی داری ندارد.