مقاله مقایسه تاثیر استفاده از بنتونیت کم تورم فرآوری شده و نشده و زئولیت بر عملکرد جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۲ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر استفاده از بنتونیت کم تورم فرآوری شده و نشده و زئولیت بر عملکرد جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنتونیت
مقاله جوجه گوشتی
مقاله سولفات مس
مقاله زئولیت
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لطف الهیان هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: آقاشاهی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر استفاده از بنتونیت کم تورم فرآوری شده و نشده و زئولیت بر عملکرد جوجه های گوشتی نر سویه آرین، تحقیقی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار شامل شاهد، جیره حاوی یک درصد بنتونیت فرآوری شده با سولفات مس، جیره حاوی یک درصد بنتونیت فرآوری نشده و جیره حاوی یک درصد زئولیت در ۴ تکرار طی دوره ۴۲ روزه (۰-۱۰، ۱۱-۲۰، ۲۱-۳۳ و ۳۴-۴۲ روز) انجام شد. هر تکرار شامل ۷ قطعه جوجه یک روزه بود. جیره ها برای تمامی تیمارها و در تمامی دوره های پرورشی (آغازین، رشد و پایانی) از نظر انرژی و پروتیین همسان بودند. در این آزمایش افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل غذایی در دوره های مختلف پرورش و درصد تلفات و شاخص تولید در کل دوره مورد بررسی قرار گرفته و داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد، تیمار بنتونیت فرآوری نشده در صفات میانگین افزایش وزن روزانه، میانگین ضریب تبدیل غذایی، میزان تلفات و شاخص تولید در کل دوره، بهترین نتیجه بین چهار تیمار را داشته ولی این برتری از نظر آماری معنی دار نبوده است (P>0.05). همچنین استفاده از زئولیت تاثیر زیادی برکاهش تلفات داشت و در تجزیه آماری نیز میزان تلفات تیمارهای حاوی بنتونیت فرآوری نشده و زئولیت، اختلاف معنی داری با تیمار شاهد و بنتونیت فرآوری شده با سولفات مس داشت (P<0.05). ولی از نظر سایر صفات، تیمارها فاقد اختلاف معنی دار با هم بودند (P>0.05).