مقاله مقایسه تاثیر آنالوگ هورمون GnRH همراه با آنتی دوپامین دامپریدون به روش لینپه با عصاره هیپوفیز ماهی کپور معمولی بر شاخص های تکثیر ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در شیلات از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر آنالوگ هورمون GnRH همراه با آنتی دوپامین دامپریدون به روش لینپه با عصاره هیپوفیز ماهی کپور معمولی بر شاخص های تکثیر ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولد
مقاله Ctenopharyngodon idella
مقاله تکثیر
مقاله غده هیپوفیز
مقاله اواپریم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده شلمانی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: معبودی حدیده
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری سنجابی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: بساک کاهکش فرود
جناب آقای / سرکار خانم: یونس زاده فشالمی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهی آمور یا کپور علف خوار، Ctenopharyngodon idella یکی از گونه های مهم کپورماهیان چینی می باشد. در این پژوهش از غده هیپوفیز کپور معمولی و هورمون اواپریم برای القاء تخم ریزی در مولدین آمور استفاده شد.  40عدد مولد در این پژوهش با میانگین وزن و طول کل به ترتیب دارای وزن ۲۲۸٫۲۷±۸۰۹۰ گرم و ۲۰±۹۰۴ میلی متر انتخاب شد. آزمایش در قالب ۲ تیمار (تیمار هیپوفیز و تیمار اواپریم)، ۲۰ عدد مولد در هر تیمار (۱۰ عدد مولد نر و ۱۰ عدد مولد ماده) مورد بررسی قرار گرفت. در تیمار ۱، از هورمون عصاره غده هیپوفیز به میزان ۴ میلی گرم بر کیلوگرم برای ماهیان مولد ماده و ۲ میلی گرم بر کیلوگرم برای ماهیان مولد نر استفاده شد؛ در تیمار ۲، از هورمون سنتتیک اواپریم به میزان ۰٫۵ میلی لیتر بر کیلوگرم و برای مولدین نر ۰٫۲۵ میلی لیتر بر کیلوگرم استفاده شد. درجه حرارت آب در طول دوره تکثیر ۱±۲۲٫۵ درجه سانتی گراد بود. تزریق هیپوفیز و اواپریم در مولدین به صورت یک مرحله ای و به صورت عضلانی انجام گرفت. در تیمار هورمونی اواپریم، ۱۰۰ درصد مولدین ماده آمور به تزریق پاسخ مثبت دادند، در حالی که در تزریق هیپوفیز موفقیت تخم ریزی ۸۰ درصد بود که اختلاف معنی داری در گروه ها مشاهده نشد (P>0.05). دوره پنهان ۱۴-۱۳ ساعت در تیمارها متغیر بود. درصد لقاح در تیمار اواپریم ۱٫۸۷±۸۹٫۸ درصد که در مقایسه با هورمون هیپوفیز ۳٫۲۵±۶۴ درصد اختلاف معنی داری را نشان داد (P<0.05). درصد تفریخ، درصد بازماندگی لارو، تعداد تخم استحصالی در تیمار اواپریم به ترتیب ۱٫۶۶±۸۴٫۹ درصد، ۲٫۸۲±۸۱٫۲ درصد و ۲۳۳۰۶±۵۲۰۲۹۵ عدد و در تیمار هیپوفیز به ترتیب ۳٫۸۷±۶۶٫۳ درصد، ۳٫۱±۶۵٫۴ درصد و ۱۷۸۸۳±۴۰۸۲۵۰ عدد و هم آوری کاری در تیمار اواپریم و هیپوفیز به ترتیب ۶۸۱±۶۴۰۶۹٫۵ و ۵۵۵±۵۰۲۳۸٫۶ عدد بود که اختلاف معنی داری را نشان داد (P<0.05). با توجه به نتایج به دست آمده در ارتباط با شاخص های تکثیر، هورمون اواپریم کارایی بهتری نسبت به هیپوفیز برای القاء تخم ریزی نشان داد.